JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

เชียงให่ เชียงใหม่

มีผู้ชม 614 ครั้ง
เชียงใหม่ 5 วัน
เชียงใหม่ 5 วัน เชียงใหม่ 5 วัน เชียงใหม่ 5 วัน
รหัสสินค้า : ทัวร์ในประเทศ
ราคา ฿7,900.00THB
จำนวน
เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน พักโรงแรม 2 คืน
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
         กรุงเทพฯ–เชียงใหม่
17.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบต้อนรับโดยเจ้าหน้าที่ อย่างนอบน้อมและสุภาพ  ตรวจเช็คสัมภาระ
              ในการเดินทาง

18.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้      นำท่านเดินทางสู่ภาคเหนือ รับประทาน
              อาหารค่ำแบบปิกนิกบนรถ
      พร้อมฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ สนุกสนานกับ
              กิจกรรมสันทนาการ สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย
 ( พักค้างคืนบนรถ )
วันที่สอง      ดอยอินทนนท์-ดอยชัวญ่า-น้ำตกวชิรธาร-วัดแม่กลาง
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ  เชียงใหม่ รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.จอมทอง    นำท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นขึ้นสู่ ดอยอินทนนท์  เดิมมีชื่อว่า
              “ดอยหลวง” หรือ “ดอยอ่างกา” นี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย มีความสูง 2,565 เมตร
              สัมผัสยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย ให้ท่านได้สัมผัสสายหมอก  สัมผัสเส้นทางศึกษา
              ธรรมชาติ  
สักการะสถูปเจ้าอินทวิชชานนน์ ชม สถานีเรดาห์ นำท่านเดิน ชมต้นกุหลาบ
              พันปี (ออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ์) ตามเส้นทางเดินที่ร่มรื่น ชมป่าดึกดำบรรพ์ ต้นไม้
              ใส่เสื้อ    และพืชคลุมดินต่างๆ อาทิ มอส ไรเค่น เดินทางสู่
พระมหาธาตุนภเมทนีดลและ
              พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ
สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศมองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์
              ได้อย่างสวยงาม   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย        นำท่านสู่     ดอยชัวร์ญ่า เพื่อชมความงามของ น้ำตกสิริภูมิ น้ำตกที่มีความสวยงามไหล
              จากหน้าผาสูง       เห็นได้ในระยะไกล นำท่านชม
น้ำตกวชิระธาร น้ำตกที่มีความสวยงาม
              และอยู่ไม่ไกล   และให้ท่านได้ซื้อของฝากจากชาวเขา แล้วเดินทางสู่เบื้องล่าง ให้ท่านได้
              สักการะ
วัดแม่กลาง  เพื่อความสิริมงคลแล้วเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินท่าแพ(รถจะไปส่ง แต่ต้อง
              เดินทางกลับโรงแรมเอง)

              นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า  ห้องละ 2ท่าน
วันที่สาม      เชียงใหม่-ดอยอ่างขาง-บ้านไม้หอม-วัดบ้านเด่น
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
10.00 น. นำท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น ขึ้นสู่ดอยอ่างขาง ระหว่างทางแวะชม ม่อนสน    จุดชมวิวที่มี
              ความสวยงามงาม   
นำท่านชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง   เป็นสถานี วิจัยแห่งแรกของ
              โครงการหลวง       เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาว สภาพอากาศเย็น
              สบายตลอดทั้งปีให้ท่านได้ชมพันธุ์ไม้นานาชนิด แปลงสาธิตต่างๆ  พืชพรรณไม้เมืองหนาว
              เช่น กีวี่,ลาสเบอร์รี่พลับ,บ๊วย ฯลฯ  

12.00 น. รับประทานอาหารอาหารกลางวัน
บ่าย        เดินทางจากดอยอ่างขางสู่ จ.เชียงใหม่    ระหว่างทางแวะ ไร่องุ่นจุ่นจันทร์ ให้ท่านได้เลือก
              ซื้อผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ เช่น บ๊วย ท๊อ  ฯลฯ นำท่านชม
บ้านไม้หอมฮิโรกิ
              เป็นเนื้อไม้ฮิโนกิ        มีสรรพคุณที่สามารถช่วยรักษาโรคได้หลายชนิดช่วยทำให้จิตใจสงบ
              อารมณ์ดีขึ้นจากกลิ่นหอมของไม้ ชมความงามของบ้านไม้ซึ่งเป็นที่ถ่ายทำละครหลายเรื่อง
              ชม
วัดบ้านเด่น     วัดที่มีความสวยงามโดยการจำลองพระธาตุต่างๆทั่วประเทศ จนกระทั่ง
              เดินทางถึง จ.เชียงใหม่

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ
               
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า  ห้องละ 2 ท่าน
วันที่สี่          ดอยปุย-พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์-วัดพระธาตุดอยสุเทพ-บ่อสร้าง-ขันโตก
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร
08.00 น. นำท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นเที่ยว"จุดชมวิวดอยปุย" ขอบอกว่าที่นี่วิวสวยมาก    จากนั้น
              ชม
หมู่บ้านม้งดอยปุยที่นี่จะมีของที่ชาวเขานำมาขายกันมากมาย  ด้านบนชมสวนดอกไม้
              น้ำตก     ไม้ประดับนานาชนิด ภายในมีมุมถ่ายรูปเพียบ หรือ ใครอยากแปลงร่างไปเป็นชาว
              ม้ง      ก็มีบริการเช่าชุดอีกด้วยนะครับ(ลูกค้าจ่ายค่าชุดเองนะครับ) นำท่านเดินทางไปเที่ยว
              ชม   
  พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ พระตำหนักแห่งนี้ ใช้เป็นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จ
              พระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายในต่างประดับประดา
              ไปด้วยดอกไม้เมืองหนาวสวยสดงดงามมากมาย     อิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจ หลัง
              จากลงจากพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์  
 นำท่านสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร
              วัดที่ใครที่ไม่ได้มาสักการะถือว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่อย่างแท้จริง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
              นำท่านสักการะ
หลวงพ่อทันใจ  ณ วัดพระธาตุดอยคำ เพื่อความสิริมงคล   แล้วนำท่าน
              ซื้อของฝากกลับบ้านที่
วนัสนันท์         ท่านเลือกซื้อสินค้าหัถตกรรม ณ ศูนย์หัตถกรรรม
              ทำร่มบ่อสร้าง 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ จนได้เวลาเดินทางกลับ
วันที่ห้า        กรุงเทพมหานคร
06.00 น.  เดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ.............
 หมายเหตุายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
สิ่งของที่จำเป็นควรนำติดตัว        ยาประจำตัว, รองเท้าสวมสบาย, เสื้อกันหนาว, ของใช้จำเป็น 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม     
  • รถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
  • รถสองแถวขึ้นดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ ดอยอ่างขาง ดอยปุย ดอยขัวญ่า
  • ค่าที่พัก ตามที่ระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง     
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ  
  • มัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
  • อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่องดื่ม
  • วงเงินประกันชีวิต 1,000,000  บาท,วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000  บาท
อัตรานี้ไม่รวม
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
  • ค่าทิปไกด์ ผู้ช่วยไกด์ พนักงานขับรถ