JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี

มีผู้ชม 206 ครั้ง
กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี
รหัสสินค้า : กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี
ราคา ฿999.00THB
จำนวน
กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี 1 วัน

วันแรก      กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี-กรุงเทพฯ                                           
06.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ
              บริการอาหารเช้าแบบปิกนิก
06.30 น. นำทุกท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมนำท่านเดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี รับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจาก
              มัคคุเทศก์อารมณ์ดีอิสระพักผ่อนบนรถ
08.00 น. เดินทางถึง วัดท่าเจดีย์ วัดที่มีสถาปัตยกรรมระดับโลกมากมาย เช่น กังหันลมเนเธอแลนด์ เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์ ฯลฯ
              เดินทางสู่ วัดดอนมะนาว เดินทางสู่ วัดทับกระดาน นำท่านกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรอดีตราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวง
              จันทร์ จากนั้นเดินทางสู่ วัดเขาทำเทียน ตำนานปฐมอุโบสถในสยามประเทศ จากนั้นกราบขอพรพระพุทธรูปปางโปรด
              พุทธมารดาองใหญ่ที่สุดในโลก พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ" หรือ "หลวงพ่ออู่ทอง"บนหน้าผามังกรบิน จากนั้น
              เดินทางสู่ วัดเขาพระศรีสรรเพญารามสรวงสวรรค์แห่งคำสวนของพระพุทธองค์ แดนดินแห่งพุทธคุณบารมีหลวงพ่อ
              สังฆ์ จากนั้นเดินทางสู่ ศาลเจ้าพ่อพระยาจัก ศาลเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเมืองอู่ทอง สักการะเจ้าพ่อพระยาจักร เทวรูป
              ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ยุคทวารวดี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ครัวบุหงา  
บ่าย        เดินทางสู่ วัดสระลงเรือ วัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา อายุมากกว่า100ปี  นำท่านชมเรือสุพรรณ
              หงส์จำลองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งด้านในสามารถเข้าชมพร้อมกราบพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล อิสระ
              เก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดทิพย์สุคนธาราม  เป็นวัดที่มีเนื้อที่มากกว่า300ไร่ จึงสามารถจัด
              แต่งสถานที่เป็นเสมือนพุทธอุทยานที่มีความรมรื่นสวยงามและเงียบสงบ นำท่านกราบขอพร พระพุทธเมตตาประชา
              ไทยไตรโลกนาถ
พระพุทธรูปสำริดที่มีขนาดสูงที่สุดในประเทศไทย เดินทางสู่ วัดเขาถ้ำเสือ พระอารามศักดิ์สิทธิ์
              พุทธสถานสถิตประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ แวะ วัดไผ่โรงวัว วัดเก่าแก่ชื่อดังประจำอำเภอ มีพระพุทธรูปปูนปั้นองค์สี
              ขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีขาวโดดเด่น นามว่า พระกกุสันโธ
              สามารถมองเห็นมาได้แต่ไกลจากท้องถนนเลยทีเดียว ด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปยังมีฆ้องและบาตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก
              อีกด้วย เพื่อความเป็นสิริมงคลก็ต้องเข้าไปกราบไหว้ขอพรกันสักหน่อยนอกจากนี้ยังมี พระพุทธโคดม พระพุทธรูปโลหะ
              สำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลังของ พระกกุสันโธ รายล้อมด้วยพระพุทธรูปองค์เล็กจำนวน
              มาก โดยใต้ฐานของบางองค์พระเป็นที่บรรจุอัฐิของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
19.00น. เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ           รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
ค่าบริการท่านละ 999 บาท   
อัตรานี้รวม  
-  รถตู้ปรับอากาศ หรือรถโค้ชปรับอากาศ    
อาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
มัคคุเทศก์ และ เจ้าหน้าที่บริการ                                  
วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท,อุบัติเหตุ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม   
- ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% //ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% // กรณีต้องการใบเสร็จ
ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติ
ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 100 บาท/สมาชิก 1 ท่าน

เงื่อนไขการจอง ชำระเต็มจำนวนท่านละ 999 บาท