JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน-ปาย

มีผู้ชม 661 ครั้ง
แม่ฮ่องสอน-ปาย 5 วัน
แม่ฮ่องสอน-ปาย 5 วัน แม่ฮ่องสอน-ปาย 5 วัน แม่ฮ่องสอน-ปาย 5 วัน แม่ฮ่องสอน-ปาย 5 วัน
รหัสสินค้า : ทัวร์ในประเทศ
ราคา ฿8,500.00THB
จำนวน
แม่ฮ่องสอน-ปาย 5 วัน
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก   
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
18.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ต้อนรับท่านด้วยเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ
19.00 น. พร้อมออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศพร้มห้องสุขภัณฑ์ หรือ รถตู้       นำท่านเดินทาง
              สู่ จ.
เชียงใหม่  บริการอาหารค่ำ  SET BOX บนรถพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆฟังเรื่องราวที่
              น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการต่างๆ สมควรแก่เวลาพักผ่อน...
              
(พักค้างคืนบนรถโค้ชปรับอากาศ 1 คืน)
วันที่สอง  ปาย-ถ้ำลอด-แม่ฮ่องสอน-วัดจองคำ วัดจองกลาง-สะพานซูตองเป้-
                พระธาตุดอยกองมู
-ถนนคนเดิน

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จังหวัดเชียงใหม่  บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศ  เดินทางสู่...อำเภอปาย  ระหว่างทางให้ท่านได้
              ชมทัศนียภาพที่งดงามของขุนเขาระหว่างทางนำท่านแวะ
จุดชมวิวรักจัง      ถ่ายรูปเป็นที่
              ระลึก
10.30 น.
 นำท่านแวะชม ถ้ำลอด  สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ซึ่งมีลำห้วยชื่อน้ำลาง ไหลลอดภูเขา
              ไปทะลุออกอีกด้านหนึ่ง ทำให้เกิดเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม จากการพบเครื่องมือ
              เครื่องใช้โบราณในถ้ำสันนิษฐานได้ว่ามีอายุประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว ภายในถ้ำมีความยาว
              ประมาณ 1 กิโลเมตร ประกอบด้วยห้องโถงใหญ่อีก 3 ห้อง เรียกชื่อต่างๆ กันคือ
ถ้ำเสาหิน
              หลวง
เป็นถ้ำกว้างใหญ่ มีหินงอกหินย้อยสวยงาม       ถ้ำตุ๊กตา มีหินงอกเป็นปุ่มปมเล็กๆ
              คล้ายตุ๊กตาเรียงรายอยู่มากมาย และด้านหนึ่งของผนังถ้ำยังปรากฏ   ภาพเขียนสมัยก่อน
              ประวัติศาสตร์ ถ้ำนี้เป็นถ้ำที่กว้างและยาวที่สุดในถ้ำลอด      ถ้ำสุดท้ายอยู่ด้านทางออกคือ
              
ถ้ำผีแมน นำท่านล่องแพไม้ไผ่สู่ถ้ำผีแมน    (กรุณาเตรียมเสื้อผ้าพร้อมสำหรับการล่องแพ
              ไม้ไผ่ )

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ แก้วโมรา แล้วเดินทางสู่ อ.แม่ฮ่องสอน
บ่าย        จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปชม วัดหัวเวียง สักการะพระเจ้าพาราละแข่ง เป็นพระพุทธ
              รูปปางมารวิชัยทรงเครื่องฝีมือช่างมัณฑะเลย์จำลองจากพระมหามุนีองค์จริงที่ประดิษฐาน
              อยู่เมืองมัณฑะเลย์ การหล่อพระเจ้าพาละแข่ง          ช่างได้หล่อเป็นท่อนๆจำนวน 9 ท่อน
              อัญเชิญล่องมาตามแม่น้ำปาย   แล้วนำมาประกอบที่วัดพระนอนจากนั้นจึงนำมาประดิษฐาน
              ที่วัดหัวเวียงจากนนั้นนำท่านชม
วัดจองคำและวัดจองกลาง    วัดไทยแบบพม่าที่ตั้งอยู่ริม
              หนองจองคำวัดคู่เคียงที่งดงามแห่งหนึ่งของแม่ฮ่องสอนชมตุ๊กตาไม้โบราณแบบพม่าถ่าย
              รูปเป็นที่ระลึก

18.00 น. บริการอาหารค่ำ หลังอาหารเดินทางสู่ พระธาตุดอยกองมู ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมี
              ความสำคัญมาก สำหรับชาวแม่ฮ่องสอนและชาวไทย ชมความงดงามขององค์พระธาตุอัน
              ศักดิ์สิทธิ์ และทัศนียภาพที่มองลงมาเห็นเมืองได้อย่างชัดเจน แล้วเดินทางสู่
ถนนคนเดิน
              แม่ฮ่องสอน
อิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย (จากถนนคนเดินถึงโรงแรมระยะทางเพียง
              150 เมตร)  
(พักค้างคืน ณ โรงแรม แม่ฮ่องสอน
วันที่สาม     ล่องแม่น้ำปาย-หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว-ภูโคลน-วัดหัวเวียง-ถ้ำปลา-อ.ปาย-
                  วัดแม่เย็น-ถนนคนเดิน

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือห้วยเดื่อเพื่อล่องแม่น้ำปาย จุดสุดยอดของโปรแกรม ถ้ามา
              แม่ฮ่องสอนแล้วไม่มาล่องแม่น้ำปาย จะมาไม่ถึง แม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำสายแคบๆ ตื้นไม่
              เป็นอันตราย ท่านจะสดชื่นกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ และแม่น้ำปายสายนี้ยังนำท่าน
สู่
              หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาวชาวปะดอง
ที่อพยพจากพม่า ชมวิถีชีวิตท้องถิ่น และเลือกซื้อ
              ของที่ระลึกต่างๆ ชมทิวทัศน์ที่งดงามสองฝั่งทางแวะชมสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศ
              ไทย ณ
สะพานซูตองเป้ นำท่านเดินทางเข้าสู่ ภูโคลน  นำท่านพอกโคลนธรรมชาติแห่ง
              เดียวใน ประเทศไทย
พิเศษสุด!!  แพ็คเก็จพอกหน้าเพื่อความสดชื่นกระจ่างใส ท่าน
              ละ 1 แพ็คเก็จ
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย        จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานถ้ำปลา  ชมฝูงปลาพลวงที่อาศัยอยู่หนาแน่นพร้อมฟัง
              เสียงสายน้ำที่กระทบกับหินในบรรยากาศดีดี    ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่
              จุดชมวิว ระหว่างทางแวะ
จุดชมวิวปางมะผ้า      อิสระเก็บภาพความประทับใจกับอากาศ
              เย็นๆบรรยากาศดีดีจนถึงเวลาที่เหมาะสม จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองปาย นำท่าน
              เดินทางสู่
สะพานบุญโขกู้โส่ สะพานที่สร้างจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านสะพาน
              มอดตัวยาวลงไปในท้องนาด้วยความยาวประมาณ 800 เมตร (หากโอกาสดีจะได้เห็นทะเล
              หมอกบางๆ ที่ลัดเลาะผ่านขุนเขาอีกด้วย) นำท่าน
สักการะพระธาตุแม่เย็น และให้ท่านได้
              ชมวิวเมืองปายยามเย็น               

18.30 น. บริการอาหารค่ำ หลังอาหารให้ท่านได้อิสระชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกยามค่ำคืน
              ของ
ถนนคนเดินเมืองปาย   
20.30 น. สมควรแก่เวลา นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย   
              
พักค้างคืน ณ โรงแรมปาย เอราวัณ รีสอร์ท ระดับ3 ดาวรีสอร์ท หรือเทียบเท่า
วันที่สี่     ทะเลหมอกหยุนไหล-วัดศรีดอนชัย -วัดน้ำฮู-หมู่บ้านสันติชล-COFFEE IN LOVE-
              สะพานประวัติศาสตร์ปาย-ขันโตกดินเนอร์พร้อมชมโชว์

05.00 น. ปลุกท่านยามเช้า  นำท่านสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล     ให้ท่านได้ชมทะเลหมอก
              แบบพานอราม่า อิ่มเอม
กับบรรยากาศที่งดงาม บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
09.00 น. อำลาที่พัก...... เดินสู่วัดศรีดอนชัยเป็นวัดแห่งแรกของ อ.ปาย ที่มีอายุกว่า 700 ปี เป็น
              วัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่าผสมผสานกับล้านนา มีความวิจิตรงดงาม โดยมีพระพุทธสิ
              หิงค์ (พระสิงห์) ที่อันเชิญมาจากเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่สถิตเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง
              นำท่านสักการะพ่ออุ่นเมืองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่
วัดน้ำฮู เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้น
              นำท่านชม
หมู่บ้านสันติชล  ชมบ้านดินที่เป็นที่อยู่อาศัยได้จริง เลือกซื้อของฝากมากมาย
              เช่น  ผลไม้แช่อิ่ม

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ให้ท่านได้ลิ้มรสเมนูขาหมูยูนาน
บ่าย        ก่อนอำลาเมืองปาย จากนั้นแวะ Coffee in love ร้านกาแฟสุดฮิตบรรยากาศวิวหลักล้าน
              พร้อมมุมถ่ายรูปสวยๆมากมาย อิสระให้ท่านชิมกาแฟหรือถ่ายภาพตามอัธยาศัย     นำท่าน
              
ชมสะพานประวัติศาสตร์ปาย ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
17.00 น. เดินทางถึง จ.เชียงใหม่   ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเชียงใหม่
18.00 น. บริการอาหารค่ำ แบบขันโตกดินเนอร์ พร้อมชมโชว์การแสดงพื้นเมือง
20.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ            
วันที่ห้า   กรุงเทพฯ  
06.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ  พร้อมความประทับใจ..................
หมายเหตุ รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
อัตรานี้รวม            
- รถโค้ชปรับอากาศ , รถตู้ปรับอากาศ
- อาหารตามรายการที่ระบุ  และ เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง                             
- ที่พักโรงแรม ปาย เอราวัณ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า  1 คืน  (ปรับอากาศห้องละ 2 ท่าน)
  โรงแรม   แม่ฮ่องสอนเมาเท่นอินท์ หรือเทียบเท่า  1 คืน  (ปรับอากาศห้องละ 2 ท่าน)                 
-
 วงเงินประกันชีวิต  1,000,000 บาท,
- วงเงินอุบัติเหตุ  500,000 บาท
- มัคคุเทศก์ ,
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ ,- เรือหางยาวล่องแม่น้ำปาย
อัตรานี้ไม่รวม     
- ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์           
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%    
- ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม              
- ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้องถิ่น 
เงื่อนไขการชำระเงิน   มัดจำท่านละ 1,500 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน
***** ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน มิฉะนันถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ *****