JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

กาญจนุบรี,ซาฟารีปาร์ค กาญจนุบรี,ซาฟารีปาร์ค

มีผู้ชม 58 ครั้ง
ไหว้พระกาญจนบุรี,วัดทิพย์สุคนธาราม,วัดสระลงเรือ,สะพานข้ามแม่น้ำแคว,ซาฟารีปาร์ค,วัดถ้ำเสือ
ไหว้พระกาญจนบุรี,วัดทิพย์สุคนธาราม,วัดสระลงเรือ,สะพานข้ามแม่น้ำแคว,ซาฟารีปาร์ค,วัดถ้ำเสือ ไหว้พระกาญจนบุรี,วัดทิพย์สุคนธาราม,วัดสระลงเรือ,สะพานข้ามแม่น้ำแคว,ซาฟารีปาร์ค,วัดถ้ำเสือ ไหว้พระกาญจนบุรี,วัดทิพย์สุคนธาราม,วัดสระลงเรือ,สะพานข้ามแม่น้ำแคว,ซาฟารีปาร์ค,วัดถ้ำเสือ ไหว้พระกาญจนบุรี,วัดทิพย์สุคนธาราม,วัดสระลงเรือ,สะพานข้ามแม่น้ำแคว,ซาฟารีปาร์ค,วัดถ้ำเสือ ไหว้พระกาญจนบุรี,วัดทิพย์สุคนธาราม,วัดสระลงเรือ,สะพานข้ามแม่น้ำแคว,ซาฟารีปาร์ค,วัดถ้ำเสือ
รหัสสินค้า : กาญจนุบรี,ซาฟารีปาร์ค
ราคา ฿1,399.00THB
จำนวน

ไหว้พระกาญจนบุรี-ซาฟารีปาร์ค 1 วัน
 
เริ่ม กรุงเทพฯ วัดทิพย์สุคนธาราม-วัดเขาจินดาราม(หลวงพ่อนิล)-สะพานข้ามแม่น้ำแคว-ซาฟารีปาร์ค-วัดถ้ำเสือ-กรุงเทพฯ
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัด โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
06.30 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี
  นำท่านเข้าชม วัดทิพย์สุคนธาราม นำท่านกราบขอพร "พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ คันธารราฐอนุสรณ์" พระพุทธเมตตาฯเป็นพระพุทธรูปปางขอฝนเนื้อสำริดที่ใหญ่ที่สุดในไทย
  นำท่านเข้าชม วัดสระลงเรือ ชมเรือสุพรรณหงษ์จำลองที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านชมภานใน แลพกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล
บ่าย นำท่านผ่านชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเข้าชม ซาฟารีปาร์ค สวนสัตว์เปิดแห่งแรกในกาญจนบุรี นำท่านชมสัตว์น้อยใหญ่ อาทิเช่น กวาง ยีราฟ ม้าลาย สิงโต เสือดาว เป็นต้น
  นำท่าน วัดถ้ำเสือ ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ หลวงพ่อชินประทานพร
15.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยประทับใจ

 ราคาเริ่มต้นท่านละ 1,399  บาท.

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
  1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
  2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
  3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
  4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
  2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
  3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
  4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
  5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)