JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

แพร่

มีผู้ชม 27 ครั้ง
แพร่
รหัสสินค้า : แพร่
ราคา ฿3,599.00THB
จำนวน
 
จังหวัดแพร่

วันแรก      กรุงเทพ-แพร่                                                                                                        
20.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ  ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่  ตรวจเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง
20.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านเดินทางสู่ แพร่ พร้อมฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์
 
วันที่สอง  แพร่-วัดจอมสวรรค์-คุ้มเจ้าหลวง-คุ้มวิชัยราชา-วัดพงษ์สุนันทาราม-วัดช่อแฮ-วัดพระธาตุจอมแจ้ง-แพะเมืองผี-
               บ้านนาคูหา-พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง-เจดีย์ชเวดากองจำลอง-วัดนาคูหา–กองเก่า/กาดพระนอน-โรงแรมที่พัก
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
              จากนั้นเดินทางสู่ วัดจอมสวรรค์ สร้างสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2437 โดยชาวเงี้ยว ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในพม่า และเดินทางมา ค้าขาย
              ที่เมืองแพร่ เมื่อเกิดเหตุการณ์เงี้ยวปล้นเมืองแพร่ วัดจึงถูกปล่อยให้ทรุดโทรม ต่อมาได้รับการบูรณะจากชาวไทยใหญ่ภายในวัดมี
              โบราณวัตถุที่มีคุณค่าหลายอย่างของเมืองแพร่ เดินทางสู่ คุ้มเจ้าหลวง คุ้มแห่งนี้เป็นอาคารโอ่โถง มีประตู หน้าต่างทั้งหมด 72
              บาน งดงามด้วยลวดลายฉลุไม้อยู่ด้านบนปั้นลม และชายคาน้ำ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 ยุคต้น ซึ่งมีรูปทรงเป็นแบบ
              สถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรป หรือทรงขนมปังขิง ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้น   หลังคามุงด้วยไม้เรียกว่า “ไม้แป้นเกล็ด” ไม่มีหน้าจั่วเป็น
             แบบหลังคาเรือนปั้นหยามีมุขสี่เหลี่ยมยื่นออกมา ด้านหน้าของตัวอาคารหลังคามุขมีรูปทรงสามเหลี่ยมทั้งปั้นลมและ ชายคาน้ำรอบ
             ตัวอาคารประดับด้วยไม้แกะฉลุสลักลวดลายอย่างสวยงาม      จากนั้นนำท่าน ผ่านชม คุ้มวิชัยราชา  อาคารไม้เก่าแก่ที่เป็น
             สถาปัตยกรรมอันล้ำค่ามีอายุกว่าร้อยปี อยู่คู่เมืองแพร่มายาวนาน สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2441 แต่เดิมนั้นคุ้มวิชัย
             ราชา เป็นที่อยู่อาศัยของ เจ้าหนานขัติ แสนศิริพันธุ์ เสนาฝ่ายคลังในสมัยเจ้าพิริยเทพวงษ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้าย
             นำท่านเดินทางไป สักการะ วัดพงษ์สุนันทาราม วัดนี้สร้างเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏชัด  แต่ต้องสร้างก่อนปี พ.ศ. 2472  เดิมเรียก
             ว่า “ วัดปงสนุก ” ต่อมามีบันทึกว่าเมื่อปี พ.ศ. 2472  ผนังวิหารได้พังทลายลงเพราะเกิดน้ำท่วม ทำสังฆกรรมไม่ได้หลายปี หลวง
             พงษ์พิบูลย์ (พรหมวงศ์พระถาง) และภรรยาของท่านคือ เจ้าสุนันตามหายศปัญญา จึงได้เป็นผู้นำในการก่อสร้างวิหารใหม่ และพระ
             มหาโกศลอคฺควีโร ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดพงษ์สุนันท์” ถึงปัจจุบัน 
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านปันใจ๋ 
            จากนั้นเดินทางต่อชม วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่
            เกิดปีขาล (ผู้เกิดปีชาล..หากนำผ้าแพรสามสีไปถวายจะทำให้ชีวิตมีพลังคุ้มครองป้องกันศัตรูได้ การสวดและไหว้ ให้เริ่มต้นนะโม 3
            จบ แล้วสวดตามด้วยคาถาบูชาพระธาตุ 5 จบ พลังบารมีจะดลบันดาลให้มีชีวิตที่ดีขึ้น พระธาตุช่อแฮ หมายถึง เจดีย์บรรจุพระบรม
            สารีริกธาตุพระศอกซ้ายและพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและประดับบูชาด้วยผ้าแพรอย่างดี) จากนั้นนำท่านเดินทาง
            สู่ วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดนี้มีองค์พระธาตุจอมแจ้ง ตั้งบนเนินเขาเตี้ย รูปทรงพระธาตุคล้ายกับพระธาตุช่อแฮ เป็นที่บรรจุพระเกศา
            ธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระหัตถ์ซ้ายของพระพุทธเจ้า พระธาตุจอมแจ้งเป็นเจดีย์ทรงพุ่มศิลปผสมระหว่างสุโขทัยกับศิลปเวียง
           โกศัย ยังอยู่ในลักษณะค่อนสมบูรณ์ ชมวนอุทยาน แพะเมืองผี  “ แพะเมืองผี ” ภาษาพื้นเมืองทางภาคเหนือคำว่า “แพะ ” ในที่นี้
            หมายถึงป่าแพะนั่นเอง ส่วนคำว่าเมืองผี ก็เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันสืบมาในสมัยดึกดำบรรพ์ โดยอาจจะเห็นว่าป่าแพะตรงนี้มีลักษณะ
            พิศดาลของภูมิประเทศ และเพราะความเร้นลับตามเรื่องราวที่เชื่อถือเล่าสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็อาจเป็นได้ ชมความอัศจรรย์ที่
            ถูกสร้างโดยธรรมชาติ อิสระเก็บภาพความประทับใจ     นำท่านเดินทางสู่ บ้านนาคูหา แหล่งโอโซน อันดับ7ของประเทศ นำท่าน
            เดินทางสู่ พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ กราบสักการะพระธาตุอินทร์แขวนจำลองเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีจอ 
            และเจดีย์ชเวดากองจำลอง(พระธาตุประจำปีมะเมีย) จากนั้น จุดเช็คอินของที่นี่ก็คือ วัดนาคูหา ที่มีความโดดเด่นโดยมีการสร้าง
            พระพุทธรูป หรือ พระเจ้าตนหลวงไว้กลางทุ่งนา สีทองขององค์พระตัดกับสีเขียวของทุ่งนาต้นข้าวและภูเขาที่ล้อมรอบ เป็นภาพที่
            สวยงามและชวนให้ผู้คนที่แวะเวียนไปต่างก็กดชัตเตอร์ถ่ายรูปรัวๆ นอกจากนี้ที่นี่ ยังมีกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนอีก เช่น การทำผ้ามัดย้อม
            โดยใช้ฮ้อม นำท่านศึกษาพร้อมเลือกซื้อเป็นของที่ระลึก
เย็น       จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กาดกองเก่า และ กาดพระนอน ถนนคนเดินเมืองแพร่ ตั้งอยู่บนถนนคำลือ ใกล้บ้านวงศ์บุรี และวัดพงษ์
            สุนันท์  ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นย่านบ้านเรือนที่ยังคงเป็นอาคารเก่า โดยมี 2 กาดอยู่ติดกันคือกาดกองเก่ากับกาดพระนอน  จัดขึ้นเพื่อเป็น
            พื้นที่ค้าขายสินค้าในท้องถิ่น กิจกรรมสันทนาการของคนในชุมชน เป็นแหล่งพบปะของคนเมืองแพร่ และเป็นแหล่งถ่ายทอดมรดก
            วัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งจะมีแค่วันเสาร์เท่านั้น สินค้าที่นำมาขายล้วนเป็นของพื้นเมืองทั้งสิ้น เสื้อผ้าพื้นเมือง และสินค้า
            อื่นๆ  โดยพ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้ามาขายล้วนเป็นคนในชุมชน จะได้เห็นถึงเสน่ห์ของกาดกองเก่าเห็นถึงความน่ารักของพ่อค้าแม่ค้า
            พร้อมอิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า  
20.00 น. เหมาะสมกับเวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
              พักค้างแรม ณ โรงแรมธาริส อาร์ท  3* หรือ เทียบเท่า พักผ่อนห้องละ 2-3 ท่าน
 
วันที่สาม     แพร่-สูงเม่น-วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี-อาณาจักรบ้อง(ญี่ปุ่น)-อุตรดิตถ์-กรุงเทพ
07.00 น. บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ เพื่อสักการะพระนอน ณ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี หรือ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม เป็น
              วัดสร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2520 มีจุดเด่นคือเป็นวัดที่รวบรวมศิลปกรรมล้านนาประยุกต์ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง ภาพจิตรกรรม
              บนฝาผนังระเบียงคตเป็นเรื่องราวของชาดกพื้นบ้านและภาพพุทธประวัติ ในบริเวณวัดมีเจดีย์ทรงล้านนากว่า 30 องค์ ด้านหน้าบันได
             ทางขึ้นทิศตะวันออกมีรูปปั้นสิงห์ขนาดใหญ่และพระนอนองค์ใหญ่โดดเด่นอยู่ด้านหน้าวัด นอกจากนี้ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้สัก
             ทรงล้านนา ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวของล้านนาและเมืองแพร่ จัดแสดงเครื่องใช้อาวุธของนักรบโบราณ รวมทั้งภาพถ่ายของเจ้านาย
             ฝ่ายเหนือและ ภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ในล้านนา แบบผสมผสาน     จากนั้นนำท่าน อาณาจักรบ้อง หรือ บ้องCafe  แลนด์มาร์คแห่ง
             ใหม่ของจังหวัดแพร่ จัดแบบสวนญี่ปุ่น ที่มีเอกลักษณ์และความสวยงามเป็นสัดเป็นส่วน มีมุมถ่ายรูปต่างๆมากมาย เสมือนท่านได้ไป
             เที่ยวประเทศญี่ปุ่น
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  เตาหลวง  
บ่าย       เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร อิสระพักผ่อนบนรถ แวะซื้อของฝาก นครสวรรค์ รับประทานอาหารค่ำอิสระ
22.30 น.  เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ     รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
ราคาเริ่มท่านละ  3,599 บาท  พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  500  บาท / ท่าน
อัตรานี้รวม
-รถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
-รถท้องถิ่นเที่ยวบ้านนาคูหา          
-ค่าที่พัก ตามที่ระบุ ในโปรแกรม       
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ              
-มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่บริการ
-อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่องดื่ม      
-วงเงินประกันชีวิต 1,000,000  บาท , วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000  บาท
อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
-ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 300 บาท
 เข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19     มาตรการการบริการบนรถบริการ
- สมาชิกต้องใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง แจกหน้ากาอนามัยวันละ 1 ชิ้น(2ชิ้น)   
- ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์
- บนรถ สมาชิกต้องนั่งตามที่ บริษัทกำหนด และงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง , ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว