JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

เบตง ยะลา เบตงยะลา

มีผู้ชม 31 ครั้ง
เบตง อัยยอร์เวง อุโมงค์มงคลฤทธิ์ อุโมงค์ปิยะมิตร OK เบตง สวนหมื่นบุปผา บ่อน้ำร้อนเบตง อาหารพื้นเมืองเบตง
เบตง อัยยอร์เวง อุโมงค์มงคลฤทธิ์ อุโมงค์ปิยะมิตร OK เบตง สวนหมื่นบุปผา บ่อน้ำร้อนเบตง อาหารพื้นเมืองเบตง เบตง อัยยอร์เวง อุโมงค์มงคลฤทธิ์ อุโมงค์ปิยะมิตร OK เบตง สวนหมื่นบุปผา บ่อน้ำร้อนเบตง อาหารพื้นเมืองเบตง เบตง อัยยอร์เวง อุโมงค์มงคลฤทธิ์ อุโมงค์ปิยะมิตร OK เบตง สวนหมื่นบุปผา บ่อน้ำร้อนเบตง อาหารพื้นเมืองเบตง เบตง อัยยอร์เวง อุโมงค์มงคลฤทธิ์ อุโมงค์ปิยะมิตร OK เบตง สวนหมื่นบุปผา บ่อน้ำร้อนเบตง อาหารพื้นเมืองเบตง เบตง อัยยอร์เวง อุโมงค์มงคลฤทธิ์ อุโมงค์ปิยะมิตร OK เบตง สวนหมื่นบุปผา บ่อน้ำร้อนเบตง อาหารพื้นเมืองเบตง
รหัสสินค้า : เบตง 3 วัน บินตรง
ราคา ฿12,599.00THB
จำนวน
 
บินตรง...เบตง...ยิ่งกว่าโอเค
#เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์ นกแอร์ เฟส 2
** ไม่ต้องเสียเวลานั่งรถนาน ไม่เหนื่อยเดินทาง เที่ยวเต็มอิ่ม **
ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง” ชม วิว 360 องศา บนสกายวอล์ค
ลิ้มลองอาหารท้องถิ่นเบตง ความอร่อยในระดับตำนานที่ต้องมาลิ้มลอง
เริ่ม วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
เดินทางโดยสายการบิน NOK AIR (DD)

ทุกวันศุกร์ – กลับวันอาทิตย์
 
อัตราค่าบริการ (ต่อท่าน)
วันเดินทาง

 
ผู้ใหญ่ / เด็ก
พักห้อง 2-3 ท่าน
พักเดี่ยว
 5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-28  สิงหาคม  2565  12,599.- 2,000.-
 2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25  กันยายน 2565
 30-1 / 7-9 / 14-16 / 21-23 / 28-30  ตุลาคม 2565
วันแรก  สนามบินดอนเมือง-สนามบินเบตง จ.ยะลา–ด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย-Street Art Betong –
             วัดพุทธาธิวาส - หอนาฬิกาเบตง - ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ที่สุดในโลก
07.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสาร 2 ขาออกภายในประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์
               เช็คอินสายการบิน นกแอร์    โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกใน
               การเช็คอินและโหลดสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง       
09.10 น.  ออกเดินทางสู่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  โดยสายการบิน นกแอร์  เที่ยวบินที่ DD622
11.20 น.  ถึง สนามบินเบตง จังหวัดยะลารับสัมภาระเรียบร้อยแล้วไกด์ท้องถิ่น(ชำนาญเส้นทางเบตง)คอยให้การ
               ต้อนรับ นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้วีไอพีปรับอากาศแบบ 9 ที่นั่ง เดินทางไปตำบลตาเนาะแมเราะ
เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารฮ่งกี่ หรือ ภัตตคารต้าเหยิน
บ่าย        จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ด่านพรมแดนไทย – มาเลเซีย ชมแนวเขตแดนระหว่างอำเภอเบตงกับรัฐเปรัค
               ประเทศมาเลเซียบันทึกภาพป้าย    “ใต้สุดแดนสยาม”ป้ายประเทศไทยกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย
               ประเทศมาเลเซียมีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่น     สลักบนป้ายหินอ่อนรายล้อม
               ไปด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับอันงดงาม เป็นสถานที่ถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยว    นำท่าน
               เยี่ยมชม อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีนาถในรัชกาลที่ 9     เป็นอาคารไม้ทรงไทยตั้งอยู่
               บนยอดเขา ถัดจากวิทยาลัยการอาชีพเบตง เสน่ห์ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา นอกจากจะเป็น
               ความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยที่ก่อสร้างอย่างวิจิตรบรรจงแล้ว บริเวณพื้นที่ภายในอาคาร   ยังเป็นที่
               รวบรวมโบราณวัตถุที่ล้ำค่า         อาทิ เครื่องปั้นดินเผาศิลปหัตถกรรม ตลอดจนอุตสาหกรรมพื้นบ้านของ
               ประชาชนอันสอดคล้องกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
               ชนนีพันปีหลวง   อีกทั้งบริเวณภายนอกตัวอาคารยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้งดงามทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ
               และประติมากรรมปูนปั้นแบบฉบับเฉพาะตามวรรณคดีไทยนำท่านเที่ยวชม (Street Art Betong )แลนด์
               มาร์กใหม่ของเบตง   เป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ประทับใจและได้ถ่ายภาพเป็นที่
               ระลึก    ภาพที่เขียนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
               ชาวเบตง   รวมไปถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่จริงใน อ.เบตง เช่น ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ซึ่งภาพ
               ถูกวาดทั้งหมด 11 จุด ทั้งบนผนัง กำแพง ใต้สะพาน และตัวอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตง
               นำท่านเยี่ยมชมวัดพุทธาธิวาส  เป็นวัดพุทธขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินในสูงในเขตเทศบาลเมืองเบตง มี
               เจดีย์ที่มีความสูง 39.9 เมตรตั้งอยู่บนเนินเขาภายในบริเวณวัด ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ   ถูก
               สร้างขึ้นถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ     พระบรมราชินีนาถในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา นอกจากนี้
               ท่านยังสามารถสักการะองค์พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ที่ตั้งประดิษฐาน
               ภายในบริเวณวัดอีกด้วย พร้อมชมวิวเมืองเบตง จากมุมสูง
               จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม Grand View Landmark Hotel หรือ Garden View Betong
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบ้านคุณชาย
               หลังอาหารทุกท่านอิสระกับการบันทึกภาพกับ  หอนาฬิกาเบตง ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กับ
               เมืองเบตงมาช้านาน เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ที่ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของเมือง   สร้างด้วยหินอ่อนขาวนวล
               อันเลื่องชื่อจากยะลาที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของความแข็งแรง สวยงามและคงทน
วันที่สอง   ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง Sky Walk – สะพานแตปูซู –อุโมงค์ปิยะมิตร – สวนหมื่นบุปผา
                 บ่อน้ำร้อนเบตง – ร้านวุ้นดำ กม. 4 - ป้าย OK BETONG                                                         
04.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยู่ใน
                พื้นที่ของเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 เมตร   เป็นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม
                ในช่วงเวลาเช้าจุดชมวิวแห่งนี้จะกลายเป็นสวรรค์บนดิน       เปิดให้นักท่องเที่ยวเต็มอิ่มกับทะเลหมอก
                สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์และทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)
                จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิว SKY WALK ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปจากฐาน
                มีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้อง
                ล่างสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง และวิวพระอาทิตย์ขึ้น และทิวทัศน์ของทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
                อันสวยงามสุดอลังการ  (ค่าทัวร์รวมค่ารถรถยนต์ท้องถิ่นขึ้นจุดชมวิวและค่าถุงผ้าสวมรองเท้า
                เดินบนสกายวอร์ค)

07.30 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านสถานี 32       
                หลังอาหารเช้าเดินทางไปเยี่ยมชม สะพานแตปูซู ลักษณะเป็นสะพานแขวนแบบพื้นไม้ สร้างข้ามแม่น้ำ
                ปัตตานี มีความกว้าง 1.8 เมตร ยาวกว่า 100 เมตร      ตัวสะพานเป็นไม้เนื้อแข็งโดยมีสายสลิงยึดเอาไว้
                สามารถรับน้ำหนักคนเดินและรถมอเตอร์ไซค์ข้ามได้   สะพานแตปูซู ไม่เพียงแต่ใช้สัญจรไปมาระหว่าง
                ชาวบ้านสองฝั่งแม่น้ำเท่านั้น แต่ยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความรักความสามัคคีของคนในชุมชนชาว
                กม.32 อีกด้วย โดยในอดีตชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งของแม่น้ำปัตตานีมีความยากลำบากในการเดินทาง ซึ่งใน
                ยุคนั้น    ต้องใช้แพไม้ไผ่ในการข้ามไป-มา การขนย้ายผลผลิตการเกษตรหรือคนป่วย ก็ยากลำบาก เกิด
                อุบัติเหตุบ่อยครั้ง     และทำให้เด็กๆต้องเสียชีวิตทุกปี ท่านอดีตกำนันในสมัยนั้นได้เล็งเห็นถึงความยาก
                ลำบากดังกล่าว       จึงได้ช่วยกันระดมพลังและเงินสมทบจากชาวบ้านร่วมกับราชการ ร่วมแรงร่วมใจกัน
                ก่อสร้างจนสำเร็จได้ในที่สุด และได้มีการตั้งชื่อว่า “สะพานแตปูซู” ตามผู้บุกเบิกนั่นเองด้วยทำเลที่อยู่
                ใกล้กับทะเลหมอกอัยเยอร์เวง และยังอยู่ติดทางหลวงหมายเลข 410 (ยะลา-เบตง) จึงทำให้สะพานแต
                ปูซูปัจจุบัน     กลายเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ค
                ของตำลอัยเยอร์เวงที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียว  นำท่านเที่ยวชม อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยเป็นฐานที่
                มั่นของโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา โดยอุโมงค์นี้ถูกสร้าง       ขึ้นเพื่อเป็นหลุมหลบภัยจากการโรมตีของ
                ระเบิด       และการโจมตีทางอากาศ ตัวอุโมงค์มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ภายในอุโมงค์มีห้องพัก
                ห้องพยาบาล ห้องประชุมและห้องอาหาร สามารถจุคนได้ 300-400 คน ใช้เวลาขุดอุโมงค์ราวสามเดือน
                ด้วยกำลังพล 30 คน     ชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงภาพถ่าย และยุทธปัจจัยของโจรจีนคอมมิวนิสต์ในอดีต
                ที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์   เพื่อบอกเล่าเรื่องราวในอดีต
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านปลานิลสายน้ำไหล หรือ ครัวลำธาร
บ่าย          นำท่านเที่ยวชม สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง  เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่ง
                เดียวใน ภาคใต้เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูง  จากระดับทะเล
                ปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน้ำเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้
                ดอกเมืองหนาวนานาชนิด       ท่ามกลางภูเขาในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
                สยามบรมราชกุมารี      มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง เชิญชมความสวยงามของดอกไม้ที่ปลูกเรียงราย
                เป็นทิวแถวและสัมผัสกับสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นที่อื่นของภาคใต้ จากนั้นนำท่านเดินทาสู่
                บ่อน้ำร้อนเบตง     บ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมา
                จากใต้ดิน   ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรง
                จุดที่มีน้ำเดือดนี้ สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที ซึ่งแต่ละโซนออกแบบอย่างได้มาตรฐาน ถูก
                สุขลักษณะ      ทั้งบ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่ บ่อแช่น้ำร้อนใหม่ และอาคารธาราบำบัด โดยเชื่อกันว่าน้ำแร่แห่งนี้
                สามารถบรรเทารักษาโรคภัยต่างๆ    ได้เป็นอย่างดี อาทิ โรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา โรคผิวหนัง เป็นต้น
                จากนั้นนำท่านสู่ ร้านวุ้นดำ กม.4     ต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน เฉาก๊วยใช้วิธีทำแบบดั้งเดิม ต้มเคี่ยว
                หญ้าเฉาก๊วยด้วยเตาฟืน ซึ่งจะทำให้มีกลิ่นหอมและมากไปด้วยสรรพคุณทางยา  ให้ท่านได้อิสระซื้อเป็น
                ของฝาก แวะถ่ายรูปกับป้าย OK Betong ไว้เป็นที่ระลึก ครั้งหนึ่งได้มาเยือนเบตง
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านก้งถง
วันที่สาม  ชมเมืองในหมอก – สนามกีฬากลางหุบเขา - ร้านของฝากของที่ระลึกเบตง –  สนามบินเบตง –
                กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)                                                        
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ร้านเซ้งติ่มซำ 
                 นำท่านไปชม หมอกในเมือง และสนามกีฬากลางหุบเขา     และเป็นสนามกีฬาที่ตั้งอยู่ในระดับความสูง
                 ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังมีความพร้อมที่จะรองรับการแข่งขันกีฬาระดับประเทศได้อีก   นำท่านเดิน
                 ทางไปยัง ร้านของฝากของที่ระลึกเบตง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากจากท้องถิ่น      เช่น ผลิตภัณฑ์
                 กลุ่มแม่บ้าน สินค้า OTOP ,รังนก, ยาจีน, หมี่เหลืองเบตง, ซีอิ้วเบตง, ส้มโชกุน, เสื้อยืดสกรีน OK
                 BETONG เป็นต้น
10.15 น.   นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเบตง จังหวัดยะลา  
                บริการอาหารกลางวัน แบบกล่อง
12.15 น.   นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน นกแอร์  เที่ยวบินที่ DD623
14.00 น.   เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********
**หมายเหตุ:
 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 2. ผู้ร่วมเดินทางต้องได้วัคซีนป้องกันโควิด 2019 อย่างน้อย 2 เข็ม
 อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 10 กิโลกรัม  จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถสองแถวท้องถิ่นขึ้นจุดชมวิวและค่าถุงผ้าสวมรองเท้าเดินบนสกายวอร์ค
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางที่เบตง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!
 อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %