JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

เบตง เบตง

มีผู้ชม 24 ครั้ง
เบตง,ชมทะเลหมอก “อัยเยอร์เวง”บนสกายวอล์ค,บ้านโบราณ,หมู่บ้านฮากกา เบตง,องค์เจ้าแม่กวนอิม ๑๐๐๐ มือ,สนามกีฬา,ตู้ไปรษณีย์Street Art
เบตง,ชมทะเลหมอก “อัยเยอร์เวง”บนสกายวอล์ค,บ้านโบราณ,หมู่บ้านฮากกา เบตง,องค์เจ้าแม่กวนอิม ๑๐๐๐ มือ,สนามกีฬา,ตู้ไปรษณีย์Street Art
รหัสสินค้า : เบตง 3 วัน
ราคา ฿11,999.00THB
จำนวน
สัมผัสสรวงสรรค์แห่งเบตง ชมทะเลหมอก “อัยเยอร์เวง” บนสกายวอล์ค
ยลเสน่ห์บ้านโบราณสุดคลาสสิค อายุกว่า ๑๕๐ ปี “หมู่บ้านฮากกา เบตง
กราบสักการะขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม ๑๐๐๐ มือ 
ชม ๓ ที่สุดของเบตง
สนามกีฬา” “ตู้ไปรษณีย์ยักษ์”  “Street Art รัชกาลที่ ๙
สัมผัสสายธารที่เย็นฉ่ำ “น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
ลิ้มลองอาหารพื้นถิ่นความอร่อยในตำนาน 
ไก่สับเบตง” “เคาหยก” “ปลานิลน้ำไหล
เบตงเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไม่มีเบื่อ ไปแล้วอยากไปอีก นั่นคือ เสน่ห์เบตง จากเดิมการเดินทางสู่เมืองเบตง นั่นแสนลำบาก และใช้เวลาเดินทางนาน แต่ปัจจุบันสายการบินนกแอร์ ได้อำนวยความสะดวกให้ทุกท่าน ร่วมเดินทางสู่เมืองเบตง เมืองใต้สุดปลายด้ามขวาน เพื่อสัมผัสธรรมชาติที่งดงาม ลิ้มลองอาหารพื้นถิ่นในตำนาน “ไก่สับเบตง” ขึ้นสกายวอล์คชมทะเลหมอก 360 องศา เรียนเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปสัมผัสทุกสิ่งที่ไม่เกินจริงกับคำกล่าว

 “เบตง..ยิ่งกว่าโอเค” 
วันแรก         กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเบตง จ.ยะลา – ด่านพรมแดนไทย มาเลเซีย- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ
                    สมเด็จพระราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
– วัดพุทธาธิวาส - Street Art Betong - หอนาฬิกาเบตง - ตู้ไปรษณีย์เบตง
07.00 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสาร 2 ขาออกภายในประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน นก
               แอร์
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง       
09.10 น.  ออกเดินทางสู่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  โดยสายการบิน นกแอร์  เที่ยวบินที่ DD622
11.20 น.  ถึง สนามบินเบตง จังหวัดยะลา รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  ไกด์ท้องถิ่น(ชำนาญเส้นทางเบตง) คอยให้การต้อนรับ  นำท่านออก
               เดินทางโดยรถตู้วีไอพีปรับอากาศแบบ 9 ที่นั่ง ออกเดินทางไป สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอเบตง 
               ที่แกะด้วยไม้สักทอง ณ สำนักสงฆ์จันทรัตน์ 
เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารฮ่งกี่ หรือ ภัตตคารต้าเหยิน
บ่าย        จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ด่านพรมแดนไทย – มาเลเซีย ชมแนวเขตแดนระหว่างอำเภอเบตง กับรัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย และ
               บันทึกภาพกับป้าย “ใต้สุดแดนสยาม” ป้ายประเทศไทยกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลาย
               เส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับอันงดงาม  เป็นสถานที่
               ถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยว นำท่านยี่ยมชม อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เป็นอาคารไม้
               ทรงไทยตั้งอยู่บนยอดเขา ถัดจากวิทยาลัยการอาชีพเบตง เสน่ห์ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา      นอกจากจะเป็นความ
               งดงามของสถาปัตยกรรมไทยที่ก่อสร้างอย่างวิจิตรบรรจงแล้ว บริเวณพื้นที่ภายในอาคาร     ยังเป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ล้ำค่า
               อาทิ เครื่องปั้นดินเผาศิลปหัตถกรรม ตลอดจนอุตสาหกรรมพื้นบ้านของประชาชนอันสอดคล้องกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จ
               พระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งบริเวณภายนอกตัวอาคารยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
               งดงามทั้งไม้ดอก ไม้ประดับและประติมากรรมปูนปั้นแบบฉบับเฉพาะตามวรรณคดีไทย  นำท่านเยี่ยมชม วัดพุทธาธิวาส หรือวัด
               เบตง
เป็นวัดพุทธขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินในสูงในเขตเทศบาลเมืองเบตง มีเจดีย์ที่มีความสูง 39.9 เมตรตั้งอยู่บนเนินเขา
               ภายในบริเวณวัด ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถูกสร้างขึ้นถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในวโรกาสพระ
               ชนมายุครบ 60 พรรษา นอกจากนี้ท่านยังสามารถสักการะองค์พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ที่ตั้ง
               ประดิษฐานภายในบริเวณวัดอีกด้วย พร้อมชมวิวเมืองเบตง จากมุมสูง นำท่านเที่ยวชม (Street Art Betong )แลนด์มาร์กใหม่
               ของเบตง เป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ประทับใจและได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ภาพที่เขียนส่วนใหญ่ จะเป็น
               ภาพที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวเบตง รวมไปถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่จริงใน
               อ.เบตง เช่น ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ซึ่งภาพถูกวาดทั้งหมด 11 จุด ทั้งบนผนัง กำแพง ใต้สะพาน และตัวอาคารหลายจุด
               รอบเมืองเบตงชม และเลือกซื้อของที่ระลึก และของฝากจากจังหวัดชายแดนใต้ ณ ศูนย์ OTOP เมืองเบตง
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบ้านคุณชาย
               หลังอาหารทุกท่านอิสระกับการบันทึกภาพกับ  หอนาฬิกาเบตง ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กับเมืองเบตงมาช้านาน
               เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ที่ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของเมือง สร้างด้วยหินอ่อนขาวนวลอันเลื่องชื่อจากยะลาที่ได้รับการยอมรับในเรื่อง
               ของความแข็งแรง สวยงามและคงทน         นำท่านถ่ายรูป ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา
               ใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นวงรอบ
               ของตู้ประมาณ 140 เซนติเมตร มีความสูง 290 เซนติเมตร ด้านบนของตู้ได้บรรจุลำโพงไวข้างในและเจาะรูกลมๆไว้รอบๆ เพื่อ
               กระจายเสียงรายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายุรวม 86 ปี จุดประสงค์ที่สร้างไว้ในครั้งแรกก็เพื่อใช้เป็นที่กระจายข่าวสารบ้าน
               เมืองให้ชาวเมืองเบตงได้รับฟัง จากวิทยุที่ฝังอยู่ส่วนบนของตู้ และใช้เป็นตู้ไปรษณีย์มาจนทุกวันนี้  จากนั้นนำท่านนั่งรถลอด ชม
               อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
กลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
               เข้าที่พัก ณ โรงแรม Grand View Landmark Hotel หรือ Garden View Betong พักผ่อนตามอัธยาศัย (พัก 2 คืน)

วันที่สอง  ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - จุดชมวิว SKY WALK –  น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ – สะพานแตปูซู – อุโมงค์ปิยะมิตร –
               สวนหมื่นบุปผา – บ่อน้ำร้อนเบตง – วุ้นดำ กม. 4 – ป้าย
OK Betong – ศูนย์ OTOP เมืองเบตง

 04.00 น. นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยู่ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ
               มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเช้าจุดชมวิวแห่งนี้จะกลายเป็นสวรรค์
               บนดินเปิดให้นักท่องเที่ยวเต็มอิ่มกับทะเลหมอก สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์และทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ (ขึ้น
               อยู่กับสภาพภูมิอากาศ)
จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิว SKY WALK ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปจากฐาน
               มีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้องล่าง สามารถชมวิว
               ทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง และวิวพระอาทิตย์ขึ้น และทิวทัศน์ของทะเลหมอกอัยเยอร์เวงอันสวยงามสุดอลังการ  (ค่าทัวร์รวมค่า
               รถยนต์ท้องถิ่นขึ้นจุดชมวิวและค่าถุงผ้าสวมรองเท้าเดินบนสกายวอร์ค)

07.30 น   รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านสถานี 32
               หลังอาหารนำทุกท่าน เดินทางไปชม น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เดิมชื่อน้ำตก “วังเวง” หรือ “อัยเยอร์เค็ม” เนื่องด้วยเรียกตาม
               ชาวจีนที่มาทำเหมืองกับฝรั่งในยุคมลายูเป็นอานานิคมอังกฤษ ชื่อ เข่ง ชาวบ้านเรียก “ไอเข่ง” “ไอเกง” เพี๊ยนเป็น “อัยเยอร์เค็ม”
               ต่อมาในปีมหามงคลครบรอบ 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในปี 2542 จึงได้เข้ามาพัฒนา
               บุกเบิกเส้นทาง พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และได้เปลี่ยนชื่อเป็น น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาน้ำตกแห่งนี้
               ตั้งอยู่ในป่าที่อุดมสมบูรณ์ ไหลมาจากหน้าผาสูง กว่า 30 เมตร ทำให้มีละอองน้ำลอยตามอากาศ รอบบริเวณปกคลุมไปด้วย
               พรรณไม้เขียวขจี  นำทุกท่านเดินเล่นบน สะพานแตปูซู สะพานแขวนแบบพื้นไม้ มีความกว้าง 1.8 เมตร ยาวกว่า 100 เมตร
               ข้ามแม่น้ำปัตตานี สะพานแตปูซู ถูกสร้างขึ้นมาด้วยการร่วมแรงร่วมใจกัน จึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของชาว กม.32
               ในการเอาชนะธรรมชาติและความรักสามัคคีของคนในชุมชนออกเดินทางไป ตำบลตะเนาะแมเราะ นำท่านเที่ยวชม อุโมงค์ปิยะ
                มิตร
ในอดีตเคยเป็นฐานที่มั่นของโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา โดยอุโมงค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นหลุมหลบภัยจากการโรมตีของ
                ระเบิด และการโจมตีทางอากาศ ตัวอุโมงค์มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ภายในอุโมงค์มีห้องพัก ห้องพยาบาล ห้องประชุม
                และห้องอาหาร สามารถจุคนได้ 300-400 คน ใช้เวลาขุดอุโมงค์ราวสามเดือน ด้วยกำลังพล 30 คน  ชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดง
                ภาพถ่าย และยุทธปัจจัยของโจรจีนคอมมิวนิสต์ในอดีต ที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์   เพื่อบอกเล่าเรื่องราวในอดีตของพวกเขา...
เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านปลานิลสายน้ำไหล หรือ ร้านลำธาร
บ่าย          นำท่านเที่ยวชม สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง  เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวใน ภาคใต้ 
                เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็น
                สบายตลอดปี ระบบน้ำเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด ท่ามกลางภูเขาในโครงการตามพระ
                ราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง เชิญชมความสวยงามของดอกไม้ที่
                ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวและสัมผัสกับสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นที่อื่นของภาคใต้จากนั้นนำท่านเดินทาสู่ บ่อน้ำร้อน
                เบตง
  บ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ
                มากมาย อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน้ำเดือดนี้ สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที ซึ่ง
                แต่ละโซนออกแบบอย่างได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ทั้งบ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่ บ่อแช่น้ำร้อนใหม่ และอาคารธาราบำบัด โดยเชื่อกัน
                ว่าน้ำแร่แห่งนี้ สามารถบรรเทารักษาโรคภัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อาทิ โรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา โรคผิวหนัง เป็นต้น จากนั้นนำ
                ท่านสู่ ร้านวุ้นดำ กม.4 ต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน เฉาก๊วยใช้วิธีทำแบบดั้งเดิม ต้มเคี่ยวหญ้าเฉาก๊วยด้วยเตาฟืน ซึ่งจะทำให้
                มีกลิ่นหอมและมากไปด้วยสรรพคุณทางยา ให้ท่านได้อิสระซื้อเป็นของฝาก นำท่านเที่ยวชมจุดที่น่าสนใจของเมืองเบตง ถ่ายรูป
                คู่กับป้าย OK BETONG  
ค่ำ            รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านก้งถง
วันที่สาม   ชมหมอกในเมือง – สนามกีฬากลางหุบเขา – หมู่บ้านจีนฮากกา -  สนามบินเบตง – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)     07.30 น.   นำท่านไปชม หมอกในเมือง และ สนามกีฬากลางหุบเขา และเป็นสนามกีฬาที่ตั้งอยู่ในระดับความสูงที่สุดในประเทศไทย
                 อีกทั้งยังมีความพร้อมที่จะรองรับการแข่งขันกีฬาระดับประเทศได้อีก
เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านเซ้งติ่มซำ 
                 หลังอาหารนำท่านเดินทางไปเยี่ยมชม ชุมชนจีนฮากกา ชมบ้านโบราณสุดคลาสสิค อายุกว่า 150 ปี พร้อมสัมผัสวิถีชีวิต
                 ชุมชนคนฮากกา   
10.15 น.   นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเบตง จังหวัดยะลา
11.50 น.   นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน นกแอร์  เที่ยวบินที่ DD623
14.00 น.   เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********
อัตราค่าบริการ (ต่อท่าน)
วันเดินทาง
ทุกวันอาทิตย์ – กลับวันอังคาร 
ผู้ใหญ่ / เด็ก
พักห้อง 2-3 ท่าน
พักเดี่ยว
7-9 / 14-16 / 21-23 / 28-30 สิงหาคม 2565 11,999.- 2,000.-
4-6 / 11-13 / 18-20 – 25-27 กันยายน 2565
2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 ตุลาคม 2565
วันเดินทาง
ทุกวันศุกร์ – กลับวันอาทิตย์ 
ผู้ใหญ่ / เด็ก
พักห้อง 2-3 ท่าน
พักเดี่ยว
5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-28 สิงหาคม 2565  
 
12,599.-
 
 
2,000.-
2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 กันยายน 2565
30-2 / 7-9 / 14-16 / 21-23 ตุลาคม 2565
**หมายเหตุ:
1.      โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
2.      ผู้ร่วมเดินทางต้องได้วัคซีนป้องกันโควิด 2019 อย่างน้อย 2 เข็ม
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 10 กิโลกรัม  จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน
น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
*กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ*
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ารถมอเตอร์ไซด์ขึ้นจุดชมวิวและค่าถุงผ้าสวมรองเท้าเดินบนสกายวอร์ค
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางที่เบตง
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
 การยกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ ( โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน ,
    ค่าโรงแรมที่พัก  )
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ที่ซื้อ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ มัด
    จำค่าบริการ ตั๋วเครื่องบิน , โรงแรม , รถโค้ช , ร้านอาหาร )
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
    เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า  
    ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
    Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
    เที่ยวบินนั้น
 ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง
1. คณะทัวร์ครบ 8 ท่านออกเดินทาง
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4. รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น   
    และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
    ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การ
    สูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
    การก่อจลาจล
 7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
    ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ
    สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
    เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
    อาหารบางมื้อ
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
     ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
     ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
     ** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ    
        จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก **