JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

เชียงใหม่,ลำพูน เชียงใหม่,ลำพูน

มีผู้ชม 58 ครั้ง
เชียงใหม่,ม่อนแจ่ม,ลำพูน,งานโคมไฟ
เชียงใหม่,ม่อนแจ่ม,ลำพูน,งานโคมไฟ เชียงใหม่,ม่อนแจ่ม,ลำพูน,งานโคมไฟ เชียงใหม่,ม่อนแจ่ม,ลำพูน,งานโคมไฟ
รหัสสินค้า : เชียงใหม่,ม่อนแจ่ม,ลำพูน
ราคา ฿0.00THB
จำนวน
เชียงใหม่-ลำพูน
กำหนดการเดินทาง
วันแรก
(พฤหัส 22/10/63)
      กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
18.30 น. พร้อมกันที่..........ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ เช็คอุณหภูมิร่างกาย ฉีกยาฆ่าเชื้อโรคกระเป่าเดินทาง และมีบริการแจก
              หน้ากากอนามัย(แบบใช้แล้วทิ้ง)
19.00 น. เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่  พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง(ศุกร์ 23/10/63)     เชียงใหม่-ม่อนแจ่ม-ห้วยตึงเฒ่า-วัดต้นแกว๋น-วัดพระธาตุดอยคำ
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ ยามเช้า ณ จ.เชียงใหม่ รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. นำท่านเปลี่ยนเป็นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ ม่อนแจ่ม ชม จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซึ่งเป็นที่ตั้งของทุ่งดอกไม้ ร้านขาย
              ของที่ระลึก ผักผลไม้เมืองหนาวที่ชาวบ้านนำมาขาย เมื่อใกล้ถึง ม่อนแจ่มจะมีลานจอดรถข้างล่างไม่อนุญาตให้นำรถขึ้น
              ไป จากนั้นเดินขึ้นไปประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงจุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซึ่งมีการปรับภูมิทัศน์ใหม่ มีแปลงดอกไม้เล็กๆ
              กระท่อมชมวิวซึ่งเปลี่ยนเป็นลานชมวิว ชม  สกายวอล์คม่อนแจ่ม  เป็นทางเดินไม้ไผ่แบบสั้นๆ ระหว่างทางเดินประดับ
              ด้วยดอกไม้เมืองหนาวสีสันสดใส ชมวิว ถ่ายภาพ วิวทิวทัศน์ของภูเขาที่เรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณด้านหน้ายังมีบริการ
              เช่าชุดแบบชนเผ่าแบบม้ง ให้เช่าใส่ถ่ายภาพด้วย ชม ภูเก็บตะวัน ที่ตั้งอยู่อีกด้านหนึ่งของม่อนแจ่ม เป็นแปลงสวน
              ดอกไม้ที่สวยงาม เบื้องหน้าคือ ดอยหลวงเชียงดาว แล้วให้ท่านช้อปปิ้งของชาวเขามากมาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย        ออกเดินทางสู่ ห้วยตึงเฒ่า ชมบรรยากาศทุ่งนากว้างใกล้เมืองเชียงใหม่ ถ่ายภาพกับ หุ่นฟางคิงคองยักษ์ ที่อ่างเก็บน้ำ
              ห้วยตึงเฒ่า สถานที่พักผ่อนของชาวเชียงใหม่ ที่สร้างความตื่นเต้นและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายภาพหุ่นคิง
              คองและชมบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวที่มีภูเขาเป็นฉากหลังอย่างไม่ขาดสาย มีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวกลางนา นอกจากนี้ยังมี
              กระท่อมกลางนา ซึ่งเปิดให้บริการเป็นที่พักอีกด้วย ชม  ลานน้องแกะ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับฝูงแกะนับร้อยๆตัว และถ่ายรูป
              กับ หุ่นฟางแกะแม่ลูก พร้อมวิวเบื้องหลังคือ ดอยสุเทพ ชม วัดวัดต้นเกว๋น เป็นวัดเก่าแก่ที่มีลักษณะงดงามมาก มี ศาลา
              จัตุรมุข 
ซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ นอกจากนี้ ศิลปกรรมล้านนาดั้งเดิมภายในวัดนี้ยังจัดว่าเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์
              และมีคุณค่ามาก ชม วัดพระธาตุดอยคำ สร้างในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้
              สร้าง ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น เดิมชื่อ
              วัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดดอยคำ”
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำอิสระที่ เชียงใหม่ไนท์บาซาร์
              นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมนครพิงค์ พาเลช หรือ เทียบเท่า ระดับ 3 ดาว ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน
วันที่สาม(เสาร์ 23/10/63)               เชียงใหม่-ลำพูน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ชม วัดพระธาตุดอยเวียง บนดอยเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์เก่าแก่ซึ่งมีพระสารีริกธาตุ
              บรรจุอยู่ สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อ พ.ศ. ๑๒๒๐ ในสมัยพระนางจามเทวีตามตำนานจารึกในใบลานเล่าว่าขุนหลวงปาละวิจา
              มาตั้งเมืองที่นี่ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านและได้สร้างวัดไว้บนดอย ชม วัดศรีดอนชัย  วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปาง
              ลีลาสูง 59 ศอก เป็นพระพุทธรูปที่สูงและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ สร้างขึ้นจากศรัทธาของประชาชน ในปี พ.ศ. 2538 โดย
              มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์
              เป็นปีที่ 50 และพระองค์ทรงพระราชทานนามว่า พระพุทธเฉลิมสิริราช ชม วัดดอยติ สักการะ อนุสาวรีย์ พระรูปครูบาศรี
              วิชัยนั่งสมาธิ เด่นอยู่บนเนินยอดดอยวัดพระธาตุดอยติ พระรูปครูบาศรีวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เคยเห็นมา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ลุงนิล
บ่าย        ออกเดินทางสู่ อ.ป่าซาง เพื่อนำท่านชม วัดพระพุทธบาทตากผ้า เป็นศูนย์กลางที่สำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรม
              ทั้งแผนกนักธรรม และบาลี ของพระภิกษุสามเณรในภาคเหนือ ชม วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว พระพุทธรูปขนาดใหญ่
              ปางนั่งขัดสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 13 ศอก สูง 18 ศอก โดยสร้างครอบ อุโมงค์ที่บรรจุพระเกศาธาตุ (อุโมงค์ดังกล่าวอยู่
              ใต้พื้นพระพุทธรูปปัจจุบันนี้) ชม วัดเกาะกลาง  รูปทรงสถาปัตยกรรมศิลป์ มีความเก่าแก่ มีโบราณวัตถุและชิ้นส่วน
              ประติมากรรมปูนปั้น เป็นศิลปกรรมตกแต่ง สถาปัตยกรรมมากมายมีอายุร่วมสมัยกับยุคล้านนาตอนต้น ที่มีอิทธิพลจาก
              ศิลปะหริภุญชัย จนได้เวลาเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองลำพูน เพื่อนำท่านสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี สร้างขึ้นเพื่อ
              เป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม ความ
              สามารถและกล้าหาญ ได้นำพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบนี้จนมีความรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน
              ชมวัดจามเทวี เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญมา ตั้งแต่สมัยล้านนาไทย ที่มีความสําคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
              ตามหลักฐานที่ได้พบศิลาจารึกเชื่อว่า พระราชโอรส ของพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ แห่งนครหริภุญชัย  โปรดให้สร้าง
              วัดนี้ขึ้นเพื่อถวายพระเพลิง
17.00 น. เข้างาน เทศกาลโคมแสนดวงวัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นปูชนียสถานสำคัญในภาคเหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมือง
              ลำพูนมาอย่างยาวนานตั้งอดีตนับเวลามากกว่าพันปี  ยังเป็นองค์พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระกา เป็นเจดีย์แบบล้าน
              นาไทยแท้ๆ ภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองคำ ก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณวัด ต้องผ่านซุ้มประตูก่ออิฐถือปูน
              ประดับลวดลาย วิจิตรพิสดาร เป็นฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัย ประกอบด้วยซุ้มยอดเป็นชั้น ๆ เบื้องหน้าซุ้มประตูมีสิงห์ใหญ่คู่
              หนึ่งยืนเป็นสง่า  ภายในวัดยังมีโบราณสถานที่สำคัญอีกหลายอย่าง ไห้เราได้กราบไหว้บูชา อาที วิหารพระเจ้า
             ทันใจ,วิหารพระเจ้าองค์แดง,รอยพระพุทธบาทสี่ดวง,วิหารพระนอน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความอลังการของ โคมไฟนับ
             แสนดวง ซึ่งปีนี้จัดตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563 ร่วมบูชา ถวายโคม แขวนโคม ซึ่งชาวล้านนาเชื่อว่าแสง
             ประทีปที่สว่างจากโคมจะช่วยส่องประกายให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรื่อง อยู่เย็นเป็นสุข อาหารค่ำอิสระเพื่อความสะดวกใน
             การท่องเที่ยว
             นำท่านเข้าที่พัก     โรงแรม รีเจ็นลอจ์ด หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว ปรับอากาศ ห้องละ 2-3 ท่าน
วันที่สี่(อาทิตย์ 24/10/63)    ลำพูน-กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านชม กู่ช้าง กู่ม้าา เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่คู่กัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งหนึ่งที่ชาวลำพูนให้
              ความเคารพนับถือ เมื่อต้องการ สมหวังในสิ่งใด ก็มักจะมา ขอพรกันที่นี่ เรียกได้ว่าเป็นทั้งโบราณสถานที่มีความสำคัญเชิง
              ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ตลอดจนเป็น ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของคนในชุมชน ด้วยความเชื่อว่าเป็นสุสานช้างศึก – ม้าศึก
              คู่บารมีของพระนางจามเทวี   ชาวลำพูนให้ความเคารพนับถือกู่ช้างมาก มีการสร้างศาลเจ้าพ่อกู่ช้างไว้ในทางทิศ
              ตะวันออกใกล้กับองค์เจดีย์ด้านหน้า ศาลเจ้าพ่อกู่ช้าง มีรูปปั้นจำลองของปู่ก่ำงาเขียว เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มาสักกา
              ระ เชื่อกันว่าหากได้ลอดท้องพระยาช้างเชือกนี้ จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา ชม วัดสันป่า
              ยางหลวง
เป็นวัดที่ติด 1 ใน 5 วัดที่สวยที่สุด ในประเทศไทย ภายในวัดสันป่ายางหลวงมีการแกะสลักลวดลายปูนปั้นไว้
              อย่างวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะวิหารพระโขงเขียว มีการแกะสลักละลายปูนปั้นที่สร้างไว้ในพระวิหารอย่างละเอียดและวิจิตร
              สวยงามยิ่งแม้กระทั่งมุมหน้าจั่ว เชิงเพดานหลังคาด้านหน้า ด้านข้าง และ ด้านหลัง รวมทั้งเสาพระวิหารก็จะมีลายแกะ
             สลักลงรักปิดทองไว้ แม้ถึงบ้านประตู-หน้าต่าง ทุกบาน  วิหารพระโขงเขียว   เป็นที่ประดิษฐานพระหยกเขียวซึ่งนำมาจาก
             แม่น้ำโขงชม วัดมหาวัน วัดแห่งนี้เคยเป็นพระอารามหลวง ของพระนางจามเทวี สิ่งที่น่าชมคือ พระพุทธสิกขิ หรือพระศิลา
             ดำ ซึ่งพระนางจามเทวีอัญเชิญมา จากเมืองละโว้ ชาวเมืองเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า พระรอดหลวง หรือพระรอดลำพูน วัด
             พระคงฤาษีเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวีครองเมืองหริภุญชัย ในวัดนี้มี พระคง ซึ่งเป็นพระเครื่องที่มีความ
             ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นับถืออีกองค์หนึ่งของเมืองลำพูน เป็น 4 วัด 4 มุมเมือง ที่มีการจุดพบพระเครื่องของเมืองลำพูน  เชื่อ
             ว่าพระเครื่องที่ขุดได้นี้เป็นเป็นพระคง ที่ วาสุเทพฤาษี และสุกกทันตฤาษี สร้างวัด จึงเรียกว่า วัดพระคงฤาษี แต่นั้นเป็นต้น
             มา ชม  วัดพระยืน โบราณสถานที่สำคัญ คือ พระเจดีย์พระยืนเป็นศิลปกรรมพม่า  ทรงมณฑป มีพระพุทธรูปยืนทั้งสี่ทิศ
             เครื่องบนประกอบด้วยเจดีย์ห้ายอด โดยมีเจดีย์ทรงระฆังและเจดีย์ทรงกลมขนาดเล็กเป็นประธาน คล้ายกับอานันทเจดีย์ที่
             เมืองพุกาม และพระเจดีย์วัดป่าสัก จังหวัดเชียงราย  เป็นเจดีย์ที่มีความสวยงามมาก จนได้เวลาเดินทางกลับ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่เรือนแพ
บ่าย        แวะซื้อของฝาก............................
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ
22.30 น. เดินทางถึงที่หมายปลายทางพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ            รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม   โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
กำหนดวันเดินทาง อัตราค่าบริการ จำนวน/กรุ๊ป จอง รับได้ พักเดี่ยว  
22 – 25 ตุลาคม 2563  ท่านละ 3,999 บาท          
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
-รถโค้ชปรับอากาศ 
-ค่าที่พัก 1คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ มัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
-อาหารตามรายการที่ระบุ จำนวน 7  มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
-วงเงินประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินประกันอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท
อัตรานี้ไม่รวม                         
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ
-ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้องถิ่น (400 บาทต่อทริป)
                              
ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19        มาตรการการบริการบนรถบริการ
- สมาชิกต้องใส่หน้ากากตลอดการเดิน ทางบริษัท แจกผ้าเปียกแอลกอฮอล์ให้ทุกท่าน(1ชิ้น10แผ่น)   และหน้ากากอนามัย(3ชิ้น)
- ก่อนขึ้น ลงรถ ทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์