JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

ทัวร์ในประเทศ เชียงราย,ภูชี้ฟ้า,อ่างขาง,อินทนนท์,ดอยสุเทพ

มีผู้ชม 2080 ครั้ง
เชียงราย,ภูชี้ฟ้า,วัดร่องขุ่น,ดอยตุง,สวนสมเด็จย่า,พระธาตุดอยตุง,ไร่ส้ม,ดอยอ่างขาง,ดินเนอร์ขันโตก,ดอยอินทนนท์,ดอยสุเทพ,พระธาตุดอยสุเทพ,5วัน4คืน
เชียงราย,ภูชี้ฟ้า,วัดร่องขุ่น,ดอยตุง,สวนสมเด็จย่า,พระธาตุดอยตุง,ไร่ส้ม,ดอยอ่างขาง,ดินเนอร์ขันโตก,ดอยอินทนนท์,ดอยสุเทพ,พระธาตุดอยสุเทพ,5วัน4คืน เชียงราย,ภูชี้ฟ้า,วัดร่องขุ่น,ดอยตุง,สวนสมเด็จย่า,พระธาตุดอยตุง,ไร่ส้ม,ดอยอ่างขาง,ดินเนอร์ขันโตก,ดอยอินทนนท์,ดอยสุเทพ,พระธาตุดอยสุเทพ,5วัน4คืน เชียงราย,ภูชี้ฟ้า,วัดร่องขุ่น,ดอยตุง,สวนสมเด็จย่า,พระธาตุดอยตุง,ไร่ส้ม,ดอยอ่างขาง,ดินเนอร์ขันโตก,ดอยอินทนนท์,ดอยสุเทพ,พระธาตุดอยสุเทพ,5วัน4คืน เชียงราย,ภูชี้ฟ้า,วัดร่องขุ่น,ดอยตุง,สวนสมเด็จย่า,พระธาตุดอยตุง,ไร่ส้ม,ดอยอ่างขาง,ดินเนอร์ขันโตก,ดอยอินทนนท์,ดอยสุเทพ,พระธาตุดอยสุเทพ,5วัน4คืน
รหัสสินค้า : ทัวร์ในประเทศ
ราคา ฿7,500.00THB
จำนวน
 
เชียงราย-ภูชี้ฟ้า-ดอยตุง-อ่างขาง-ดอยสุเทพ-ดอยอินทนนท์
เดิน
ทางโดยรถบัสปรับอากาศ 5 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง
วันแรก     กรุงเทพฯ –  เชียงราย
17.00 น.คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

18.00 น.ออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย บริการอาหารค่ำที่ จ.สิงห์บุรี
วันที่สอง   ภูชี้ฟ้า– วัดร่องขุ่น– ดอยตุง –สวนสมเด็จย่า – พระธาตุดอยตุง
05.00 น.เดินทางถึง จ. เชียงราย อิสระให้ท่านทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย  นำท่านเดินทางสู่ภูชี้ฟ้าโดยเปลี่ยน
             การเดินทางเป็นรถสองแถวท้องถิ่น      นำท่านชมทะเลหมอกยามเช้าสัมผัสธรรมชาติอันหนาวเย็นพร้อม
             บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร    ได้เวลานำท่านเดินทางสู่วัดร่องขุ่นวัดที่สร้างขึ้นตามความเชื่อของ
             คนที่ได้ศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้ง และอุทิศตนเองและเงินทองเพื่อสร้างสาสนสถานที่คนไทย      และต่าง
             ประเทศต้องตะลึงในความสวยงามอันวิจิตรตระการตาควบคุมการสร้าง         โดยอาจารย์เฉลิมชัยโฆษิต
             พิพัฒน์ ศิลปินด้านจิตรกรรมชื่อดัง

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน
บ่าย       นำท่านเดินทางสู่ดอยตุง โดยเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถท้องถิ่น   นำท่านชมความงามตามธรรมชาติของ
             ดอกไม้นานาชนิดณสวนสมเด็จย่าจากนั้นนำท่านสักการะพระธาตุดอยตุงพระธาตุประจำปีกุน  สมควรแก่
             เวลา นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ภูฟ้าวารี  (หรือเทียบเท่า) 

เย็น       บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม      ไร่ส้ม –ดอยอ่างขาง  
07.00 น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า
             หลังอาหาร
พร้อมออกเดินทาง นำท่านตามรอยละครชื่อดัง “ธรณีนี่นี้ใครครอง” ณ  ไร่ส้มสัมผัสกับสวนส้ม
             นับร้อยไร่ พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากส้มนานาชนิด      สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง
             โดยเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถท้องถิ่น

12.00 น.บริการอาหารกลางวัน
บ่าย       นำท่านเที่ยวชม โครงการเกษตรหลวงดอยอ่างขาง      ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับ
พร้อมพืชเศรษฐกิจอื่นๆ
             มากมาย     พร้อมเลือกซื้อผลิตผลของผักผลไม้เมืองหนาวในชื่อ “ดอยคำ”ที่จำหน่ายไปทั่วประเทศและ
             ต่างประเทศชมสวนกุหลาบสวนบอนไซสวนไม้ดอกนานาชนิดสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
             ณ โรงแรม เชียงใหม่การ์เด้น
(หรือเทียบเท่า)  เก็บสัมภาระพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น.บริการอาหารเย็น   พักผ่อนตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์
วันที่สี่    ดอยอินทนนท์– ดอยสุเทพ – พระธาตุดอยสุเทพ - ซื้อของฝาก – กรุงเทพฯ
06.00 น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า   
             นำทุกท่านเดินทางขึ้นสู่ ดอยอินทนนท์     โดยรถท้องถิ่น นำท่านพิชิตยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศด้วย
             ความสูงถึง 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเล พร้อมนำท่านชมและสักการะ พระมหาธาตุนภเมทนีดล   และ
             พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ    สร้างขึ้นเพื่อนถวายแด่ในหลวงและพระราชินีเนื่องในวโรกาศพระชนมพรรษา
             ครบ 5 รอบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางลงจาก
             ยอดเขา

12.00 น.บริการอาหารกลางวัน
13.00 น.นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ดอยสุเทพสักการะพระธาตุดอยสุเทพพระธาตุประจำเกิดปีมะแม     อิสระให้ท่านได้
             กราบไหว้ขอพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคล สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงจากดอย  พร้อมแวะให้ท่าน
             ได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอันเลื่องชื่อนานาชนิดเป็นของฝาก อาทิเช่น แคบหมู, ไส้อั่ว, น้ำพริกหนุ่ม ฯลฯ

18.00 น.บริการอาหารเย็น หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ พักผ่อนตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์
วันที่ห้า       กรุงเทพฯ
05.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืมvvvvv

อัตรานี้รวม
ค่าที่พัก 2 คืน ( นอน 2 ท่าน / ห้อง )            
ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถท้องถิ่นขึ้นดอย
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000  บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ในการนำเที่ยวและบริการ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวบนรถตลอดการเดินทาง 
อัตราดังกล่าวไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %(ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)