JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

เชียงราย เชียงราย,ดอยตุง,ดอยแม่สลอง,แม่สาย,พะเยา

มีผู้ชม 658 ครั้ง
เชียงราย,ดอยตุง,ดอยแม่สลอง,แม่สาย,พะเยา
เชียงราย,ดอยตุง,ดอยแม่สลอง,แม่สาย,พะเยา
รหัสสินค้า : ทัวร์ในประเทศ
ราคา ฿5,500.00 THB
จำนวน
จังหวัดเชียงราย-ดอยตุง-ดอยแม่สลอง-แม่สาย-พะเยา
เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 5 วัน พัก โรงแรม 2
คืน 
บริษัท ทราแวล อวอร์ด เซ็นเตอร์ จำกัด  ขอนำท่านสู่ดินแดนล้านนาไทย สู่จังหวัดเชียงราย นมัสการพระธาตุ
ดอยตุง และช้อปปิ้งที่ตลาดแม่สาย และตลาดท่าขี้เหล็กของประเทศพม่า  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดพะเยา
แวะวัดศรีโคมคำ  พร้อมการบริการจากมัคคุเทศก์มืออาชีพที่จะให้ความสนุกสนานตลอดการเดินทาง
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง         ออกเดินทางสู่ จ. เชียงราย
18.00 น.คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมายรถโค้ชปรับอากาศ จอดรอรับท่านพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ ทราแวล อวอร์ด
             เซ็นเตอร์ คอย
อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระก่อนออกเดินทาง
19.00 น.ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงรายบริการอาหารว่าง เครื่องดื่มและ สนุกสนานกับไกด์ แล้วพักผ่อนตาม
            
 อัธยาศัยบนรถในระหว่างการเดินทาง
23.00 น.แวะจังหวัดนครสวรรค์ แวะนรับประทานข้าวต้มรอบดึก แล้วออกเดินทางต่อมุ่งสู่ จ.เชียงราย
วันที่สองของการเดินทาง       เชียงราย – ดอยแม่สลอง – แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก (พม่า) – เชียงราย  
เช้า       บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม    หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่แยกแม่จัน  จากนั้นเปลี่ยนเป็น
            รถตู้ปรับอากาศ
ท้องถิ่น  นำท่านเดินทางขึ้นสู่ดอยแม่สลอง  ชมทัศนียภาพสวยๆ ของธรรมชาติสองข้าง
            ทาง แวะสัมผัสความเป็นอยู่ของ
ชาวเขาเผ่าเย้าที่บ้านผาเดื่อ     และชาวเขาเผ่าอีก้อ ที่บ้านสามแยกผ่าน
            หมู่บ้านกองพล 93 หรือ หมู่บ้านสันติคีรี ชมต้นดอกเสือ
โคร่ง หรือซากุระเมืองไทยสองข้างทาง เลือกซื้อ
            หาของฝากบริเวณสหกรณ์ชาวเขา ชมคุ้มนายพลต้วน แล้วนำท่านสู่บริเวณ
พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรา
            สถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดที่ระดับความสูง 1,500 ม. เหนือหมู่บ้านสันติคีรี   ห่าง
จากหมู่บ้าน 4
            กม. มีถนนลาดยางตัดขึ้นไป ยังพระบรมธาตุฯ แต่ถนนสูงชัน คดเคี้ยวมาก   พระบรมธาตุฯ สร้างแล้วเสร็จ
            เมื่อ
ราวปี พ.ศ. 2539        เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เป็นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ บนฐาน
            สี่เหลี่ยมลดชั้น ใกล้กับองค์
เจดีย์เป็นวิหารแบบล้านนาประยุกต์ ที่ตั้งของพระบรม ธาตุฯ เป็นจุดสูงสุดของ
            เทือกเขาดอยแม่สลองจึงชมทิวทัศน์ได้กว้าง
ไกล และชิมชาที่ขึ้นชื่อของดอยแม่สลอง   
12.30 น.บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารแม่สะลองวิลล่า บนดอยแม่สลอง(จัดเป็นโต๊ะ)  พิเศษขาหมู หมั่นโท
13.30 น.นำท่านเดินทางลงจากดอยแม่สลอง โดยรถตู้ปรับอากาศคันเดิม แล้วเปลี่ยนเป็นรถบัสคันเดิม   นำท่าน
             ลงสู่ชายแดนไทย-พม่า
  มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ที่ชายแดน แม่สาย เหนือสุดแดน
             สยาม ชายแดนไทย–พม่า     และข้ามไปยังท่า
 ขี้เหล็ก ประเทศพม่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อหา อัญมณี
             จากพม่า พลอย หยก ทับทิม เงิน หรือของที่ระลึกอีกมากมาย เป็นต้น 
 จนได้เวลานัดหมาย พร้อมคณะที่
             จุดนัดพบนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองเชียงราย 

19.00 น.บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารยูนนาน    หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก ภาฟ้าวารี หรือเทียบเท่า  
วันที่สามของการเดินทาง      เชียงราย – ดอยตุง – สามเหลี่ยมทองคำ –   เชียงราย  
เช้า        บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม    นำคณะขึ้นรถบัสปรับอากาศคันเดิม เดินทางสู่แยก อำเภอ
             แม่จันจากนั้นเปลี่ยน
เป็นรถสองแถว ท้องถิ่น เดินทางขึ้นสู่ ดอยตุง      ชมทัศนียภาพของธรรมชาติของ
             ดอยตุง  นมัสการพระธาตุดอยตุง พระบรม
ธาตุดอยตุง ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
             เพื่อเป็นสิริมงคล  จากนั้นนำท่านมาแวะชมสวนไม้ดอกไม้
ประดับที่จัดได้อย่างสวยงาม    ของสมเด็จย่า 
             อิสระถ่ายภาพเป็นที่ระลึก   จนได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางลงจากดอยตุง  โดย
รถสองแถวท้องถิ่น 
             และเปลี่ยนมาขึ้นรถบัสคันเดิม เดินทางมุ่งสู่อำเภอแม่สาย

12.00 น.บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารโรงแรม วังทองแม่สาย แบบบุฟเฟ่ต์
13.00 น.จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สามเหลี่ยมทองคำ ดินแดนค้ายาเสพย์ติดที่โด่งดังไปทั่วโลกในสมัยอดีต
             เดี่ยวนี้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเชียงราย  ให้ท่านได้มีเวลาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่
             ระลึก ชมทิวทัศน์ของลำน้ำโขง และ
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด แล้วขึ้นฝั่งมีเวลาให้ท่านได้ซื้อของ
             ฝาก แล้วขึ้นรถบัสปรับอากาศคันเดิมเดินทางกลับเข้าสู่ตัว
เมืองเชียงราย  นั่งรถผ่านเมืองเชียงแสนอดีต
             เมืองโบราณ

18.00 น.บริการอาหารค่ำ ที่ห้องอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย    พักที่ภูฟ้า วารี รีสอร์ท หรือเทียบเท่า  
วันที่สี่ของการเดินทาง      เชียงราย – ไร่บุญรอด – วัดร่องขุ่น – พะเยา  – เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
07.00 น.บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.นำท่านแวะสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายเพื่อเป็นสิริมงคล    แล้วนำท่านเดินทางสู่   ไร่บุญรอด  เปิด
             บริการให้นักท่องเที่ยว
เข้าไปเที่ยว ก่อนจะมาเปลี่ยนชื่อเป็น สิงห์ ปาร์ค เชียงราย ตั้งอยู่ที่บ้านแม่กรณ์ 
             อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ในฤดูหนาว
อากาศค่อนข้างเย็นสบาย สภาพของพื้นที่โดยทั่ว ๆ ไป เป็นที่
             ลาดเนินเขา มีภูเขาเล็กๆ สถานที่นี้จะปลูก ชา,สตอรเบอร์รี่, 
  มัลเบอร์รี,ราสเบอร์รี,เมลอน และพืชผักผล
             ไม้เมืองหนาวอีกหลากหลายชนิด  ท่านจะได้
ดื่มด่ำและชื่นชมดอกไม้สวยๆ งาม ๆ       ที่จะเบ่งบาน
             สดใสช่วงต้นเดือนธันวาคม   ไม่ว่าจะเป็นทุ่งปอเทืองสีเหลืองอร่าม แววมยุรา ข้าวญี่ปุ่น ซัลเวีย
             ตั้งชูช่อสีแดง พิงค์
มอส ดอกคอสมอส  และดอกไม้นานาชนิดจะปกคลุมเนินเขา (รถเข้าชม
             บริเวณไร่ฟรีสำหรับนักท่องเที่ยว)

12.00 น.บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร
13.00 น.นำเดินทางเข้าชม วัดร่องขุ่นวัดที่ดำเนินการก่อสร้างโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งของเมืองไทย   ท่าน
             อาจารย์ เฉลิมชัย 
โฆษิตพิฒน์ ผู้ยอมทุ่มเท แรงกาย แรงใจ    และทุนทรัพย์เพื่อพัฒนาวัดร่องขุ่น ให้เป็น
             วัดแห่งหนึ่งที่มีความงดงามที่สุดใน
เมืองไทย  นำชมภายในอุโบสถ์ที่ได้รับการตบแต่งอย่างงดงาม   จาก
             ช่างศิลป์ฝีมือเยี่ยม และมีเวลาให้ท่านได้บริจาคปัจจัย  
 เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างวัดแห่งนี้ หรือเลือก
             ซื้อภาพวาด เสื้อ ของท่านอาจารย์เฉลิมชัย เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก
 จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งสู่ จ.พะเยา
             ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดพะเยา แวะวัดศรีโคมคำเป็นพระอารามหลวง
ชั้นตรี    และวัดพัฒนา
             ตัวอย่างประชาชนทั่วไปนิยมเรียกว่า"วัดพระเจ้าตนหลวง"ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน องค์
ใหญ่
             ที่สุดในล้านนาไทย ขนาดหน้าตักกว้าง 16 เมตร สูง 18 เมตร        สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2034-2067
             พระเจ้าตนหลวง 
หรือ พระเจ้าองค์หลวง มิใช่เป็นแต่เพียงพระพุทธรูปคู่เมืองพะเยาเท่านั้น    แต่ถือเป็น
             พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอาณาจักร
ล้านนาไทยด้วย    
18.00 น.บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร   หลังอาหารออกเดินต่อมุ่งสู่จุดหมายปลายทาง 
วันที่ห้าของการเดินทาง        กรุงเทพฯ 
เช้า         คณะเดินทางกลับ ถึง จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  
อัตราค่าทัวร์ คณะเดินทางผู้ใหญ่ 36-40 ท่าน (ราคาเริ่มต้นท่านละ)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน                    ราคาท่านละ     5,500 บาท.
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                ท่านละ       1,200 บาท.  

อัตรานี้รวม
01.ค่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ตลอดการนำเที่ยวตามโปรแกรม
02.รถตู้ปรับอากาศท้องถิ่น สำหรับขึ้นดอยแม่สลอง
03.ค่ารถสองแถวท้องถิ่น สำหรับขึ้นดอยตุง และนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการ  
04.ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามรายการ
05.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามรายการ
06.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง  ตามรายการ
07.ค่าทำเอกสารชั่วคราวผ่านเข้าประเทศพม่า
08.ประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินไม่เกินท่านละ  1,000,000  บาท.
     ค่ารักษาพยาบาลไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท.

09.ค่านำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ที่ผ่านการอบรมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และให้ความรู้และความบันเทิง
     ตลอดเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
01.ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
02.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ และ อื่นๆ
03.ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ V.A.T. 07 %
04.ค่าออกเอกสารสำหรับค่าใช้จ่ายในการเบิกบิลเกิน
 หมายเหตุ  รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแต่ขึ้นอยู่ผลประโยชน์ของลูกค้า เป็นส่วนใหญ่ และรายการอาหารอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาล 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/4309