JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

มีผู้ชม 22 ครั้ง
นครศรีธรรมราช,วัดเจดีย์ไอ้ไข่,สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช,วัดเจดีย์ไอ้ไข่,สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช,วัดเจดีย์ไอ้ไข่,สุราษฎร์ธานี
รหัสสินค้า : นครศรีธรรมราช,วัดเจดีย์ไอ้ไข่
ราคา ฿4,599.00THB
จำนวน
นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี 
กำหนดการเดินทาง
วันแรก       กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี
19.00 น. พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ เช็คอุณหภูมิร่างกาย   
19.30 น. เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี บริการอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง     สุราษฎร์ธานี-ไอ้ไข่-ขนอมแคนย่อน-อุโมงค์ต้นยาง-สวนตาสรรค์
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จ.สุราษฎร์ธานี รับประทานอาหารเช้า(2)ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ติมซำแล้วเดินทางสู่ อ.สิชล สักการะขอ
              พร วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ หรือ ตาไข่ ที่อำเภอสิชล ที่ขึ้นชื่อ เรื่องการขอได้ไหว้รับ (ยกเว้นเรื่องความรัก) ยืนยันได้จากกองประทัด กอง
              เท่าภูเขา จะมีผู้คนเข้า ออกมาไหว้ ขอพร อยู่ตลอดเวลา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่บ้านขนมจีนสวนพอเพียง
บ่าย        ออกเดินทางสู่ อ.ขนอม ชม ขนอมแกรนด์แคนย่อน แท่งหินภูเขาที่มีลักษณะแปลกตา ชม อุโมงค์ต้นยาง เบื้องล่างคือแอ่งน้ำสี
              เขียว(ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ) ชม สวนตาสรรค์ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เปิดให้บริการเล่นน้ำ และ Fish Spa หรือ ปลาตอดเท้า
              ทำความสะอาดแบบธรรมชาติ ท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่ปกคลุมทำให้ร่มเย็นสบาย จนได้เวลาเดินทางกลับ สุราษฎร์ธานี
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ระเบียงไม้
20.00 น. เหมาะสมกับเวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก  โรงแรม มาร์ลิน ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า พักผ่อนห้องละ 2-3 ท่าน
วันที่สาม    วัดทุ่งเซียด-วัดพระธาตุไชยา-ศาลพ่อตาหินช้าง-กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. อำลาที่พัก เดินทางสู่  วัดทุ่งเซียด วัดที่นี่สร้างตั้งเมื่อ พ.ศ.2410 เป็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยา ถือว่าเป็นอีกวัดเก่าแก่มากๆ ชม
              อุโบสถกลางน้ำแบบศิลปะศรีวิชัยแห่งแรกของประเทศไทย
จึงเป็นวัดสวยในสุราษฏร์ธานี ที่ต้องมาแวะสักการะสักครั้งนำทุก
              ท่านชมความสวยงามจนถึงเวลาที่เหมาะสม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร สถานที่บรรจุพระบรม
              สารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ที่นี่นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในสามของโบราณ
              สถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ที่นับถือศาสนาพุทธ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่คุณสาหร่าย
บ่าย        สักการะศาลพ่อตาหินช้าง ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวชุมพร และซื้อของฝากกลับบ้าน จากนั้นอิสระพักผ่อนบนรถ
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่เพลินสมุทร(ริมอ่าวประจวบ)
23.00 น. เดินทางถึงจุดหมายปลายทางพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ    รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หรือ จากสถานการ์ณการระบาดของเชื่อไวรัสโควิด19 หรือจาก พระราชกำหนดฉุกเฉิน แต่จะคำนึงถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลักสำคัญ
  
กำหนดเดินทาง ค่าบริการท่านละ 4,599 บาท
 
 สิ่งของที่ควรนำติดตัว   ยาประจำตัว, ครีมกันแดด, ชุดสวมสบายและหัวใจที่รักธรรมชาติ
อัตรานี้รวม 
a รถโค้ชปรับอากาศ
a  ที่พักที่  1 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรมหรือเทียบเท่า  
a  อาหารตามรายการ 7 มื้อ และน้ำดื่ม
a  มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่  
a  ประกันชีวิต  1,000,000  / อุบัติเหตุ 500,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม  
r ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ , 
r ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
r ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ แล้วแต่ความพอใจของลูกค้า
 เงื่อนไขการชำระเงิน
 มัดจำการเดินทางท่านละ 2,000 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิท 19มาตรการการบริการบนรถบริการ
- สมาชิกต้องใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ทางบริษัท แจกหน้ากากอนามัย2ชิ้น ผ้าเปียกให้ทุกท่าน(1ชิ้น10แผ่น)  
- ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์
- บนรถ สมาชิกต้องนั่งเว้นระยะ โดยนั่งตัวเว้นตัว และงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
- ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว