JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

ตรัง,กระบี่,นครศรีธรรมราช,วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) ตรัง,กระบี่,นครศรีธรรมราช,วัดเจดีย์(ไอ้ไข่)

มีผู้ชม 47 ครั้ง
ตรัง,ลิบง,หาดทุ่งหญ้าคา,สะพานหิน,หอชมพะยูน,กระบี่,หมู่เกาะปอดะ,เกาะทัพ,เกาะหม้อ,เกาะไก่,ทะเลแหวก,วัดบางโทง,วัดยางใหญ่,วัดเจดีย์(ไอ้ไข่),วัดดอนสัก,วัดทุ่งเซียด
ตรัง,ลิบง,หาดทุ่งหญ้าคา,สะพานหิน,หอชมพะยูน,กระบี่,หมู่เกาะปอดะ,เกาะทัพ,เกาะหม้อ,เกาะไก่,ทะเลแหวก,วัดบางโทง,วัดยางใหญ่,วัดเจดีย์(ไอ้ไข่),วัดดอนสัก,วัดทุ่งเซียด                                             ตรัง,ลิบง,หาดทุ่งหญ้าคา,สะพานหิน,หอชมพะยูน,กระบี่,หมู่เกาะปอดะ,เกาะทัพ,เกาะหม้อ,เกาะไก่,ทะเลแหวก,วัดบางโทง,วัดยางใหญ่,วัดเจดีย์(ไอ้ไข่),วัดดอนสัก,วัดทุ่งเซียด                                             ตรัง,ลิบง,หาดทุ่งหญ้าคา,สะพานหิน,หอชมพะยูน,กระบี่,หมู่เกาะปอดะ,เกาะทัพ,เกาะหม้อ,เกาะไก่,ทะเลแหวก,วัดบางโทง,วัดยางใหญ่,วัดเจดีย์(ไอ้ไข่),วัดดอนสัก,วัดทุ่งเซียด                                             ตรัง,ลิบง,หาดทุ่งหญ้าคา,สะพานหิน,หอชมพะยูน,กระบี่,หมู่เกาะปอดะ,เกาะทัพ,เกาะหม้อ,เกาะไก่,ทะเลแหวก,วัดบางโทง,วัดยางใหญ่,วัดเจดีย์(ไอ้ไข่),วัดดอนสัก,วัดทุ่งเซียด
รหัสสินค้า : ตรัง,กระบี่,นครศรีธรรมราช,วัดเจดีย์(ไอ้ไข่)
ราคา ฿6,500.00THB
จำนวน
ตรัง-กระบี่-นครศรีธรรมราช 5 วัน 
โปรแกรมการเดินทาง
วั
นแรก     กรุงเทพฯ-ตรัง
18.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่
19.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ จ.ตรัง (พักค้างคืนบนรถ )
วันที่สอง  ลิบง-สุสานลิบง-หาดทุ่งหญ้าคา-สะพานหิน-สะพานหลีกภัย-หอชมพะยูน-กระบี่
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เดินทางถึง จ. ตรัง อิสระให้ท่านทำธุระส่วนตัว ล้างหน้าแ-ปรงฟัน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือหาดยาว เพื่อขึ้นเรือเดินทางสู่เกาะลิบง
09.00 น. ถึงท่าเรือหาดยาว นำท่านเดินทางไปเกาะลิบงโดยเรือหางยาวข้ามฟาก(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20
              นาที) ถึงเกาะลิบงท่าเทียบเรือบ้านพร้าว (ใช้รถสามล้อเที่ยวรอบเกาะ) เมื่อขึ้นจากท่าเรือบ้านพร้าวหรือ
              โคกสะท้อน ท่านจะได้พบกับสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งตั้งอยู่ด้านขวาของถนนเส้นทางจากท่าเรือ
              บ้านพร้าวไปยังบ้านบาตุปูเต๊ะ มีร่องรอยกุโบว์(สุสาน) โบราณตั้งอยู่ไม่มีศาลาบูชา เนื่องจากตามหลักคำ
              สอนศาสนาอิสลาม สุสานแห่งนี้ ชาวบ้านในพื้นที่ว่าเป็นสุสานของบุคคลสำคัญท่านหนึ่งของเกาะลิบง นั้น
              คือ โต๊ะบังวา หรือโต๊ะบังกาวา อายุประมาณ 100 ปี ตามหลักของศาสนาหลุมฝังศพเก่าแก่นี้คือ สุสาน
              เจ้าพระยาลิบง
ผู้ดูแลและปกครองเกาะเมืองเก่าในอดีต จากนั้นนำท่านชม จุดชมพะยูน ด้วยพื้นฐาน
              การชมพะยูนเป็นสัตว์ที่ตกใจง่ายเพราะฉะนั้นแนะนำให้ขึ้นไปบนหอสูง (หอชมพะยูน) ตั้งอยู่ปลายสุดของ
              สะพานหลีกภัย พร้อมนำท่านเก็บภาพวิวบรรยากาศ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง
 บ่าย       หลังอาหารนำท่านขึ้น รถสามล้อนำท่านเที่ยว ชมหาดหลังเขา หรือ แหลมโต๊ะแก ชายหาดที่มีปะการัง
              ชายฝั่งอยู่ ที่นี่ท่านสามารถดำน้ำหรือเลนน้ำริมชายหาดได้ตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ หาดตูม เป็นที่
              ตั้งของ สถาบันพันธุ์สัตว์ป่าบนเกาะลิบงที่มีความสวยงามและน่าพักผ่อนจากนั้นนำท่านชม หนึ่งในจุด
              ท่องเที่ยวที่น่าเช็คอินของเกาะลิบงชมความมหัศจรรย์ ของ บ่อน้ำจืดกลางทะเล ที่ช่วงเวลาน้ำลง เราจะ
              สามารถเดินลงไปที่บ่อน้ำจืดกลางทะเลได้ จากนั้นชม หาดทุ่งหญ้าคา เป็นหาดที่มีแนวหินเรียงรายกัน
              ตลอดแนวหาดและเป็นที่ตั้งของ สะพานหิน นำท่านชม สะพานหิน เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติ ที่
              เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเล จนดูคล้ายลักษณะเป็นสะพานและมีช่องว่างด้านล่างมองดูเหนือสะพาน
              ที่ทำจากหิน นำท่านเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นชม แหลมปันหยัง เป็นแหลมยื่นออกสู่ทะเล ในสมัย
              ก่อนแหลมปันหยังใช้เป็นเสมือนที่พึ่งทางใจของ ชาวเลมักจะใช้สถานที่นี้บนบานศาลกล่าวขอโชคลาภ
16.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือหาดยาว นำท่านเดินทางต่อไปยังจ.กระบี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำหลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
              พักค้างแรม ณ โรงแรม กระบี่ รอยัล ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า พักผ่อนห้องละ 2-3 ท่าน
วันที่สาม     กระบี่-หมู่เกาะปอดะ-เกาะทัพ-เกาะหม้อ-เกาะไก่-ทะเลแหวก
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวพระนาง
09.00 น. นำท่าน ลงเรือ ท่องทะเลกระบี่ สู่ หมู่เกาะปอดะ จุดหนึ่งบนแผ่นดินใหญ่ของทะเลกระบี่ ที่มีความงาม
              แปลกตา ด้านหน้ามีเกาะรูปร่างแปลก ๆ เรือแล่นผ่านเกาะเล็กเกาะน้อย แวะชม เกาะปอดะใน หรือ  เกาะ
              สน
และ เกาะปอดะนอก หรือ เกาะด้ามขวาน เกาะทัพ เกาะหม้อ รอบ ๆ เกาะยังมีแนวปะการังสวย
              มากและฝูงปลาการ์ตูน สีสันสวยงามแหวกว่ายอยู่รอบตัว
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค
บ่าย        แล้วเดินทางสู่ เกาะไก่ ใต้ทะเลคือ แนวปะการังอ่อนหลากสีสัน จากนั้นนำท่านชมความอัศจรรย์ที่
              ธรรมชาติสร้างสรรค์สันทรายแหวกกลางน้ำทะเล ณ ทะเลแหวก(UNSEEN THAILAND) อิสระเก็บภาพ
              ความประทับใจ  แล้วเดินทางสู่ อ่าวพระนาง เรือจะลัดเลาะผ่านป่าและเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตา ริม
              ชายหาดมี ถ้ำพระนาง ที่มีชื่อเสียงด้านหน้าคือ ชายหาดแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
15.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อน
16.30 น. เดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ ศึกษาประวิติความเป็นมาของวัน เป็นวัดที่มีพระและสามเณร แม่ชี อาศัยอยู่มาก
              ที่สุดใน จ.กระบี่ นมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ที่มีความสง่างาม และใหญ่ที่สุดในภาคใต้ จากนั้น นำท่านไป
              ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ปูดำ
อีก1สัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ พร้อมชมวิวเขาขนาบน้ำ
19.00 น. แล้วเดินทางสู่นำท่านออกเดินทางไปที่ ถนนคนเดิน จ.กระบี่ เพื่อนำท่านเดินท่องเที่ยว ถนนคนเดิน
              จ.กระบี่ เลือกซื้อเลือกชิมอาหารต่างๆ เช่น ชิมโรตี ชาชัก เลือกซื้อสินค้าต่างๆ อย่างอิสระ
20.00 น. เหมาะสมกับเวลา นำท่านเดินทาง เข้าสู่ที่พัก
              พักค้างแรม ณ โรงแรม กระบี่รอยัล ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  ห้องละ2-3ท่าน
วันที่สี่      กระบี่-วัดบางโทง-วัดยางใหญ่-วัดเจดีย์(ไอ้ไข่)-วัดดอนสัก-วัดทุ่งเซียด
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือ วัดบางโทง สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2483 ในที่ดิน
              บริจาคของนายเปล้า ทองศิริ นายมั่น เพ่งกิจ และนายน่วม ดำพันธ์ บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ บริเวณรอบวัด
              เป็นสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของกระบี่ ออกเดินทางสู่ อ.ท่าศาลา
              เพื่อนำท่านแวะ วัดยางใหญ่ สักการะ ตาพรานบุญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวใต้นับถือ บูชาแล้วมีโชคลาภเงิน
              ทอง ชม โบสถ์สีชมพู
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่บ้านขนมจีนบ้านสวนพอเพียง   
 บ่าย       เดินทางสู่ อ.สิชล สักการะขอพร วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ หรือ ตาไข่ ที่ขึ้นชื่อ เรื่องการขอได้ไหว้รับ(ยกเว้นเรื่อง
              ความรัก) ยืนยันได้จากกองประทัด กองเท่าภูเขา จะมีผู้คนเข้า ออกมาไหว้ ขอพร อยู่ตลอดเวลา ออกเดิน
              ทางสู่ อ.ดอนสัก นำท่านชม วัดดอนสัก นำท่านกราบ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ปางสมาธิองค์
              ใหญ่ที่สุดในโลก
ที่มีฐานหน้าตักกว้าง 40 เมตร สูง 39 เมตร นำท่านกราบไหว้นมัสการขอพรในบารมี
              องค์หลวงปู่ทวด เพื่อความเป็นสิริมงคล จนได้เวลาเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำอิสระที่ ตลาดศาลเจ้า เลือกซื้อเลือกชิมสินค้าท้องถิ่น แล้วเดินทางกลับ
              (พักค้างคืนบนรถ)
วันที่ห้า         กรุงเทพฯ
05.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ    รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
สิ่งของที่ควรนำติดตัว   ยาประจำตัว, ครีมกันแดด, ชุดสวมสบายและหัวใจที่รักธรรมชาติ
ราคาเริ่มต้นท่านละ ท่านละ 6,500 บาท.

อัตรานี้รวม
a  รถโค้ชปรับอากาศ
a  เรือยนต์ท่องเที่ยวทะเลตรังและทะเลกระบี่
a  ที่พักที่  2 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรมหรือเทียบเท่า 
a  อาหารตามรายการ 7 มื้อ และน้ำดื่ม/น้ำเปล่า   
a  มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่  
a  ประกันชีวิต  1,000,000  / อุบัติเหตุ 500,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
r ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ , 
r ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
r ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
เงื่อนไขการชำระเงิน  มัดจำการเดินทางท่านละ 2,500 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิท 19มาตรการการบริการบนรถบริการ
- สมาชิกต้องใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ทาง บริษัท แจก หน้ากากอนามัย (วันละ1ผืน ทั้งหมด 3 วัน) 
- ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์