JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

ชุมพร,ประจวบคีรีขันธ์ ดำน้ำ ชมปะการัง

มีผู้ชม 480 ครั้ง
ดำน้ำชุมพร,ประจวบคีรีขันธ์ 3 วัน
ดำน้ำชุมพร,ประจวบคีรีขันธ์ 3 วัน ดำน้ำชุมพร,ประจวบคีรีขันธ์ 3 วัน ดำน้ำชุมพร,ประจวบคีรีขันธ์ 3 วัน ดำน้ำชุมพร,ประจวบคีรีขันธ์ 3 วัน
รหัสสินค้า : ทัวร์ในประเทศ
ราคา ฿5,555.00THB
จำนวน
ดำน้ำชุมพร-ประจวบคีรีขันธ์ 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ–ประจวบคีรีขันธ์-เกาะทะลุ

05.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย  ต้อนรับคณะท่านโดยเจ้าหน้าที่ TAC ดูแลและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระแก่ท่าน
06.00 น. ออกเดินทางโดย รถปรับอากาศ เดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.ชุมพร พร้อมฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ และทีมงาน ระหว่างทางให้ทุกท่านได้พักผ่อน บริการข้าวกล่องบนรถ
12.00 น. เดินทางถึงท่าเรือบางสะพาน บริการอาหารกลางวัน
บ่าย        นำท่านลงเรือเดินทางสู่เกาะทะลุเกาะที่มีรูโหว่ตรงทางเหนือของเกาะเชิญท่านสัมผัสโลกใต้ทะเล ดำน้ำชมปะการังที่  เกาะสิงห์  เกาะสังข์ ชมดอกไม้ทะเลที่มีความสมบูรณ์ และปลาเช่น ปลาการ์ตูน, ฯลฯ จนถึงเวลาที่เหมาะสม เดินทางกลับสู่ท่าเรือ (เปลี่ยนเสื้อผ้า ณ ห้องอาน้ำบริเวณท่าเรือ) จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดชุมพร
18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
 
             หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม นานาบุรี ชุมพรระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่สอง  ท่องทะเลชุมพร-เกาะละวะ-เกาะหลักแรด-เกาะมัตรา-เกาะลังกาจิ๋ว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(4)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. จากนั้นนำทุกท่านสักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมชมเรือรบหลวงชุมพร ที่กองทัพเรือได้มอบเรือนี้ให้มาตั้ง ณ หาดทรายรี เพื่อเป็นอนุสรณ์ของกรมหลวงชุมพรฯ
10.00น.  ลงเรือเพื่อชมความงามของโลกใต้ทะเลที่ เกาะละวะ  ด้านหน้าของเกาะภาพของหมู่ปลาหลากสีสันที่แหวกว่ายไปมาท่ามกลางหมู่ปะการังและดอกไม้ทะเล ขนาดใหญ่ จากนั้นไปดำน้ำกันต่อที่ เกาะหลักแรด ซึ่งตัวเกาะใหญ่นั้นรูปทรงคล้ายกับแรด และไม่ไกลจากตัวเกาะจะมีหินปูนเรียงกัน3ก้อน จึงได้ชื่อว่า “เกาะหลักแรด” สามารถพบ “ปะการังครก” ขนาดใหญ่สีสวยสดซึ่งหาดูได้ยาก รวมทั้งฝูงปลานานาชนิด เหมาะสมทั้งดำน้ำลึกและดำน้ำตื้น 
12.30น. รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย       จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะมัตรา หน้าชายหาดแนวปะการังแข็ง และบนเกาะยังเป็นที่อยู่ ของปูไก่ จากนั้นเกาะลังกาจิว  ซึ่งเป็นจุดที่เราจะลงดำน้ำและเป็นจุดที่งดงามยิ่งนักได้เวลาเดินทางกลับฝั่งแล้วนำท่านชม จุดชมวิวเขาเจ้าเมือง ท่านจะเห็นทัศนียภาพของท้องทะเลชุมพรได้อย่างสวยงาม
19.00น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าที่พัก     พักค้างแรม ณ โรงแรม นานาบุรี ชุมพร ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่สาม      ท่องทะเลประจวบ-เกาะทะลุ-เกาะสิงห์-เกาะสังข์
07.00น.  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร
08.00น.  อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ ศาลพ่อตาหินช้าง สิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ชาวชุมพรเคารพนับถือนำท่านกราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมเลือกซื้ออาหารใต้ชนิดต่างๆ เช่น สะตอ ใบเหลียง น้ำบูดู ฯลฯ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย        นำท่านสู่จุดชมวิว ประจวบฯ 3 อ่าว คือ อ่าวประจวบ อ่าวน้อย และอ่าวมะนาว ณ จุดชมวิววัดเขาช่องกระจก พร้อมกราบนมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลจนถึงเวลาที่เหมาะสมนำท่านเดินทางกลับ จากนั้นนำทุกท่านซื้อของฝากกลับบ้านที่เพชรบุรี
1
8.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..................
หมายเหตุ    รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
อัตรานี้รวม     
- รถปรับอากาศ 

-  เรือยนต์นำเที่ยว ทะเลชุมพร ทะเลประจวบ
- อาหารตามรายการที่ระบุ 8 มื้อ
- เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
- ที่พัก โรงแรม นานาบุรี ชุมพร  หรือ เทียบเท่า ห้องละ  2 ท่าน  2 คืน   
- วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินอุบัติเหตุ  500,000 บาท
- มัคคุเทศก์ ,
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ
- อุปกรณ์ดำน้ำ
อัตรานี้ไม่รวม    - ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด         
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)
- ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม                
- ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ