JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

จีน เจาะลึกซานซี

มีผู้ชม 157 ครั้ง
ซานซี,ต้าถง,อู่ไถซาน,เมืองโบราณผิงเหยา 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U)
ซานซี,ต้าถง,อู่ไถซาน,เมืองโบราณผิงเหยา 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U) ซานซี,ต้าถง,อู่ไถซาน,เมืองโบราณผิงเหยา 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U) ซานซี,ต้าถง,อู่ไถซาน,เมืองโบราณผิงเหยา 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U) ซานซี,ต้าถง,อู่ไถซาน,เมืองโบราณผิงเหยา 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U)
ราคา ฿34,888.00THB
จำนวน
เจาะลึกซานซี ต้าถง อู่ไถซาน เมืองโบราณผิงเหยา
6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U)

ชมถ้ำแกะสลักหยุนกัง รูปสลักหน้าผา อายุมากกว่าหนึ่งพันปี
ชมเมืองโบราณผิงเหยา สัมผัสสถาปัตยกรรมแบบราชวงศ์หมิงและชิง
เขาอู่ไถซาน สักการะองค์พระมัญชุศรีโพธิสัตว์
สัมผัสวัดลอยฟ้าเสียนคง วัดไต้หน้าผา ชมความมหัศจรรย์เหนือกฎฟิสิกส์

เข้าต้าถง ออกไท่หยวน ไม่เสียเวลา ในการท่องเที่ยว
   กำหนดการเดินทาง  
วันที่ 21 – 26 เม.ย. 62 34,888.-
วันที่ 12 – 17 พ.ค. 62 33,888.-
  
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)
15.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์  S สายการบินเสฉวน แอร์ไลน์(3U)     โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน พร้อมรับอาหารกล่องสำหรับทานเป็นมื้อเช้าในวันถัดไป
18.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน เสฉวน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U8146
22.00 น. ถึงท่าอากาศยาน เฉิงตู      ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำ
หมิน ใจกลางมณฑล     มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม   โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูงประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
  พักที่ HANGKONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
(โรงแรมใกล้สนามบิน เพื่อความสะดวกในการต่อไฟลท์)
วันที่ 2 เฉิงตู - ต้าถง – ถ้ำแกะสลักหยุนกัง
  นำท่านเดินทางสู่สนามบินเฉิงตู เช็คอินและโหลดสัมภาระ เดินทางสู่เมืองต้าถง
08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองต้าถง โดยเที่ยวบินที่ 3U8531
12.05 น. เดินทางถึง          สนามบินต้าถงหยุนกัง เมืองประวัติเก่าอีกหนึ่งเมืองของจีน ในสมัยราชวงศ์ฉิน   ได้ถูกกล่าวขานว่าเป็นดินแดนป่าเถื่อน เนื่องในสมัยนั้นยังถูกยึดครองโดยเผ่าอู่หู  หลังจากที่ถูกรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของจงหยวนในสมัยราชวงศ์ฮั่น ก็ได้กลายนเป็นเมืองหลวงของหลายๆ           ชนเผ่าที่บุกลงมาจากทางเหนื อกำแพงเมืองจีน เช่น เป่ยเว่ย(เผ่าทังกุต) จิน(เผ่าหนีเจิน)       เหลียว(เผ่าชี่ตัน)  ตัวเมืองต้าถงจึงเสมือนหม้อหลอมรวมวัฒนธรรมของชนเผ่านอกด่าน  กับวัฒนธรรมจีนแบบฮั่นไปโดยปริยาย อีกทั้งยังเป็นเมืองสำคัญด้านพลังงาน    เนื่องด้วยมณฑลซานซีเป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในจีน จึงได้มีการพัฒนาอุตสหากรรมหนักเป็นอันมาก หลังจากที่จีนได้ประกาศลดการปล่อยมลพิษ  การผลิตถ่านหินก็ได้ลดความสำคัญลงและกลับไปเน้น เรื่องพลังงานทางเลือกมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันเมืองต้าถง จัดว่าเป้น 1 เมือง ที่มีการพัฒนาด้านสิ่งแวด
ล้อมอันดับต้นๆ ของจีน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าชม    ถ้ำหยุนกัง หนึ่งในวัดประติมากรรมโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนอันประกอบด้วยถ้ำหลงเหมินที่ลั่วหยาง ถ้ำแกะสลักม่อเกาที่กานซูและวัดถ้ำหยุนกังที่ซานซีมีรูปสลักกว่า 51,000  รูปมีขนาดตั้งแต่ 14 เมตรไปจนถึง 2 เซนติเมตรคาดการณ์ว่ามีการเริ่มแกะสลักมาตั้งแต่   สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 5-6  ถือว่าเป็นรากฐานของศิลปะในยุคราชวงศ์ถัง  ได้รับการแต่งตั้งเป้นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2001
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่ Howard Johnson Datong หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่ 3 วัดลอยฟ้าเสียนคง – อู่ไถซาน
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางสู่ วัดลอยฟ้าเสียนคง เป็นวัดไม้โบราณอายุกว่า 1,500 ปีภายในเป็นอาคารไม้ยึดกันโดยสลัก เป็นวัดพุทธลัทธิเต๋ากับลัทธิขงจื๊อรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ตัวอาคารเจาะยึดเข้าไปกับหน้าผาที่ยังคงทนอยู่แม้ว่าจะผ่านมากว่า 1,500 ปีแล้ว ตัวอาคารพยุงโดยเสาไม้ที่เป็นตัวค้ำอาคาร อีกทั้งทำให้ปลอดภัยจากน้ำท่วมและแสงแดด ในหนึ่งวันตัวอาคารวัดจะโดนแสงแดดเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น ทำให้ตัวเนื้อไม้นั้นมีความคงทนมากกว่าปรกติ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองอู่ไถซาน
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย     นำท่านเข้าชม       เขาอู่ไถซาน เป็นภูเขาที่ล้อมรอบด้วย ยอดเขา 5 ยอดเป็นหนึ่งในสี่พุทธคีรีของจีน   เป็นที่ตั้งของพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ที่เป็นพระโพธิสัตว์แห่งปัญญาเป็นที่แสวงบุญของชาวพุทธ จากทั่วทุกมุมโลกมาตั้งแต่อดีตบนเขาประกอบด้วยวัดพุทธลัทธิต่างๆทั้งมหายานหินยาน    กระทั่งวัดพุทธสายทิเบตรวมแล้วกว่า 53 แห่ง เคยมีตำนานกล่าวว่าสมัยราชวงศ์ฮ่องเต้คังซี     พระองค์ได้เสด็จมาที่วัดแห่งนี้บ่อยๆ เพราะพระราชบิดาได้ทรงเสียพระทัยกับการเสียชีวิต  ของสนมนางหนึ่ง จึงได้แกล้งสวรรคตแล้วจึงมาออกผนวชที่เขาแห่งนี้  จากนั้นนำท่านไหว้พระ ณ วัดเสียนทง เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเขาอู่ไถซานเป็น      วัดพุทธแห่งแรกๆในจีนมีประวัติยาวนานควบคู่กับวัดม้าขาวแห่งเมืองลั่วหยางภายใน  วัดมีวัดก่อสร้างแบบก่อปูนโดยไม่มีคานไม้รองรับอีกทั้ง ตัวอาคารภายนอกยังฉาบด้วยแผ่นทองเหลือง     น้ำหนักรวมกว่า 5 ตัน วัดผู่ซาติ่ง เป็นวัดทิเบตสร้างในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือเป็นที่ประทับขององค์พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ มีการก่อสร้างต่อเติมเรื่อยๆดังนั้นภายในวัด   จึงมีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบมองโกลทิเบตและหมิง
อีกทั้งวัดนี้ยังเคยเป็นที่รับรองจักรพรรดิคังซี    และเฉียนหลงมาก่อนวัดถ่าหยวนหรือวัดเจดีย์ขาวเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของอู่ไถซานมีสถูปสีขาว   เป็นรูประฆังคว่ำภายในบรรจุคัมภีร์ที่แปลเป็นภาษาต่างๆกว่า 20,000 ฉบับ  หมายเหตุ : ในช่วงระหว่างเดือน ม.ค. -  มี.ค. กระเช้าในการเดินทางขึ้นเขาอู่ไถซานไม่เปิดทำการ    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถอุทยานแทน
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
  พักที่ Wutai Mariott Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
วันที่ 4 อู่ไถซาน – เมืองโบราณผิงเหยา (รวมรถอุทยาน)
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางจาก เมืองอู่ไถซาน สู่ เมืองผิงเหยา (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม       เมืองโบราณผิงเหยา มรดกโลกแห่งที่สามของมณฑลซานซี เมืองผิงเหยานั้นตั้งอยู่ตรงใจกลางมณฑล  ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในสมัยชุนชิว โดยในขณะนั้นอยู่ใต้การปกครองของแคว้นโจว   เมืองผิงเหยาค่อยๆมีความสำคัญมากขึ้นในสมัยราชวงศ์
หมิงและชิง  โดยเฉพาะหลังจากที่มีการก่อตั้งธุรกิจการเงินขึ้น กล่าวได้ว่าเมืองผิงเหยาเป็นตลาดหุ้น    หรือธนาคารแห่งแรกของจีน โดยเฉพาะในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 16 นั้นกล่าวได้ว่าปริมาณเงินตราของจักรวรรดินั้นหมุนเวียนอยู่ที่เมืองผิงหยวนแห่งนี้เป็นอัตราครึ่งนึงของทั้งประเทศ      สิ่งก่อสร้างที่ยังคงเหลือในปัจจุบันนั้นเป็นสถาปัจยกรรมแบบ
หมิงและชิง ตัวเมืองมีประตูเข้าเมืองมั้งหมด 6 ทิศ  แบบออกเป็น ทิศเหนือและใต้อย่างละ 1 ประตู และซ้ายขวาด้านละ 2 ประตู   เมื่อลองนึกภาพคร่าวๆ จะมีลักษณะคล้ายเต่า จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า เมืองรูปเต่า
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
  พักที่ The Kylin Grand Hotel  หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่ 5 ผิงเหยา – วัดซวงหลิน – ไท่หยวน - ไท่หยวน(สนามบินไท่หยวนอู๋ซู่) – เฉิงตู 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
  นำท่านสักการะขอพร ณ วัดซวงหลิน วัดเก่าแก่อายุนับพันปี เริ่มก่อสร้างในสมัย เป่ยฉี ตัววัดประกอบด้วย     รูปปั้นพระอรหันต์และพระพุทธรูปกว่า 2,000 รุป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องปั้นดินเผา    และมีการลงสีอย่างมีชีวิตชีวา แตกต่างจากวัดส่วนใหญ่ในจีน ในยุคปฏิวัติวัฒนธรรม ตัววัดได้ถูกคุ้มครองโดย 2 สามีภรรยาชาวบ้าน ซึ่งต่อมาได้มีการทำรูปปั้นเป็นที่ระลึกแด่ผู้มีพระต่อวัดทั้งสอง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นนำท่าน ออกเดินทางสู่สนามบินไท่หยวน
14.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ 3U8786
17.05 น. เดินทางถึงเมืองเฉิงตู จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปภัตตาคาร
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
  พักที่  ACME HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 6 ถนนคนเดินจิงหลี่ – เฉิงตู) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจิ่งหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆ มากมาย     ให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย โดยบริเวณใกล้ๆ จะเป็นที่ตั้งของศาล เจ้าสามก๊ก  ท่านสามารถไปสักการะ เล่าปี กวนอู เตีวหุย และขุนพลของจ๊กก๊กอีกมากมาย     (ไม่รวมค่าเข้าศาลเจ้าสามก๊ก ท่านสามารถชำระบัตรผ่านประตูได้ที่ทางเข้า ท่านละ 60 หยวน)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
14.40 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 3U8145
16.35 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.     ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2.     ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3.     ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4.     ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.     ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.     ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
        ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
        เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
        - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
        - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
        ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
        [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
        ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี  
        [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7.     รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
8.     ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่าแบบธรรมดา 4 วันทำการ (1,650 บาท)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.     กระเป๋าเดินทาง
2.     กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน
3.     ค่าทำหนังสือเดินทาง
4.     ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5.     ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6.     ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7.     ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน/ท่าน/ทริป