JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

กาญจนบุรี กาญจนบุรี

มีผู้ชม 30 ครั้ง
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี กาญจนบุรี กาญจนบุรี กาญจนบุรี
รหัสสินค้า : กาญจนบุรี
ราคา ฿2,799.00THB
จำนวน
 กาญจนบุรี 2 วัน
 
กำหนดการเดินทาง
​วันแรก    กาญจนบุรี                                                                                                  
06.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ..........................ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ
              พร้อม บริการอาหารเช้าแบบ SeT Box
06.30 น. นำทุกท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมนำท่านเดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี รับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์
09.30. น. เดินทางถึง วัดสระลงเรือ ตั้งอยู่ใน ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา วัดนี้มีจุดเด่นและเริ่มเป็นที่รู้จักเมื่อมีการสร้างเรือสุพรรณ
               หงษ์จำลองที่ใหญ่ ที่สุดในโลกสร้างขึ้นในสระน้ำขนาดใหญ่ของวัดมีลักษณะ สวยงามวิวจิตรตระการตาซึ่งด้านในเรือซึ่งสามารถ
               เข้าไปชมด้านในได้โดย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้านบนเพื่อกราบไหว้บูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล  นอกจากนี้ภายในวัดสระลง
               เรือยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อีกมากมายได้แก่ หลวงพ่อใหญ่องค์ดำ รวมถึงอุโบสถของวัดซึ่งมี 2 ชั้นจำลองเมืองนรกในชั้นล่างรอบโบสถ์มี
               เรือสุพรรณหงส์ขนาดเล็ก ขนาบ และทางด้านรอบอุโบสถ ยังมีพระเกจิชื่อดังทุกภาคของประเทศ, เทพเจ้าของจีน และของไทยอีก
               มากมาย และยังได้สร้างเมืองสวรรค์ และนรกไว้ใต้อุโบสถ เพื่อเตือนสติผู้คนให้ทำแต่ความดี และกำลังก่อสร้างรูปเหมือนของ
               สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมฺรํงสี) องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ขึ้นไว้อีกองค์หนึ่ง      นำท่านเดินทางสู่ วัดทิพย์สุคนธาราม  ตั้งอยู่ใน
               อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี บนเนื้อที่กว่า 300 ไร่ ซึ่งวัดนี้มีสิ่งที่โดดเด่น คือ "พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ คันธารราฐ
               อนุสรณ์"  จัดสร้างเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเฉลิมพระชนม พรรษา 84 พรรษาและ
               ในโอกาส ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ปี 2555 โดยมีความหมาย 3 ประการ
               คือ เป็นที่พึ่งของประชาชน เป็นที่พึ่งของ 3 โลก โดยสร้างตามแบบพระพุทธรูปองค์ที่อยู่บน เทือกเขาบาบียันอายุกว่า 2,000 ปี ที่
               ถูกพวกตาลีบันทำลายไปให้กลับปรากฏให้เห็นอีกครั้ง ในประเทศไทยให้เกิด ความร่มเย็นเป็น สุขและเพื่อแสดงถึงความมั่นคงของ
              พุทธศาสนาในไท พระพุทธเมตตาฯเป็นพระพุทธรูปปางขอฝนเนื้อสำริดที่ใหญ่ ที่สุดในไทย ซึ่งพระปางขอฝนได้ถูกใส่ไว้ให้เป็น
              หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวตามตำนานเขาเล่าว่าของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่า "ครั้งหนึ่งในสมัย พุทธกาล นั้นฝนแล้งมากแต่
              ด้วยพระพุทธบารมีได้ทรงพลิกพื้นที่แห้งแล้งให้มีน้ำฝนหลั่งไปทั่วทุกสารทิศ และที่อำเภอห้วยกระเจา คือ อีสานของจังหวัด
              กาญจนบุรี จึงเป็นที่มาของพระปางขอฝนที่สุดแห่งความศรัทธากับประติมากรรมทางพุทธศิลป์ พระพุทธรูปสำริดปางขอฝนที่สูง
              ที่สุด ในประเทศไทย ว่ากันว่าหากได้มากราบไหว้ชีวิตจะพบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขดั่งแผ่นดินที่ได้รับสายฝน ซึ่งมีความเชื่อว่าการ
              สร้างพระพุทธรูปดังกล่าว จะทำให้พื้นที่บริเวณ นั้นเกิดความชุ่มชื้นมากขึ้นจากพุทธานุภาพปางขอฝน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็น
              พื้นที่แห้งแล้งซึ่งหลังจากสร้างพระพุทธรูปแล้วพื้นที่ในอำเภอห้วยกระเจา ก็มีความเขียวขจีขึ้น สังเกตได้จากภูเขาซึ่ง ตั้งอยู่ด้าน
              หลังองค์พระพุทธรูปจากเมื่อก่อนที่เคยแห้งแล้งก็เชียวขจีขึ้น ออกเดินทางสู่ สะพานข้ามแม่น้ำแคว ชมทางรถไฟที่มีประวัติศาสตร์
              อันยาวนาน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ริเวอร์แควโฟท์ติ้ง
บ่าย        นำท่านเดินทางสู่ วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ เป็นวัดมหายานจีนนิกาย นำท่านกราบขอพรองค์พระแม่กวนอิม 1000 มือ กราบขอพร
              เพื่อความสุขและสุขภาพแข็งแรง      นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำพุหว้า (เป็นสาขาหนึ่งของวัดปากน้ำ) ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหญ้า อำเภอ
              เมือง จังหวัดกาญจนบุรี  ตัววัดเป็นศิลปะแบบขอมประยุกต์ที่สวยงาม เป็นวัดป่าอยู่ในอ้อม กอดของขุนเขามีบรรยากาศร่มรื่น เงียบ
              สงบเหมาะแก่การวิปัสสนาและสงบจิตใจแต่เดิมวัดแห่งนี้มีถ้ำเป็นอุโบสถ แต่ปัจจุบันได้รับการ บูรณะให้สวยงามอลังการด้วยการ
              สร้างอุโบสถหินทรายมีการแกะสลักลวดลายรอบอุโบสถได้อ่อนช้อยงดงามครอบตัวถ้ำเอาไว้ เมื่อเดิน เข้าไปในพระอุโบสถก็จะถึง
              ปากทางเข้าถ้ำซึ่งภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามตามธรรมชาติมีปล่องแสงภายในถ้ำเพื่อให้แสงส่อง ลงมา มีพระพุทธรูปหลาย
              องค์ รวมถึงพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสหภาพเมียนมาร์ประดิษฐานไว้ให้นักท่องเที่ยว ได้สักการะบูชา มีพระพุทธรูปปาง
              สมาธิ ประดิษฐานเป็นองค์ประธาน  ใกล้กับพระอุโบสถยังมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เพื่อให้ พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้อีกด้วย นำ
              ท่านเดินทางสู่  วัดถ้ำเขาปูน วัดที่เคยเป็นที่คุมขังเฉลยศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จุดเด่นของที่นี่คือ ถ้ำเขาหินปูนนำท่านกราบ
              พระพุทธไสยาสน์  จากนั้นนำท่านชมทัศนียภาพแม่น้ำแควน้อย นำท่านเดินทางสู่ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม นำท่านชม เรือ
              เทวดาอันงดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก นำท่านกราบ หลวงพ่อเปลี่ยน เกจิชื่อดังแห่งวัดใต้  นำท่านสู่ ถนนคนเดินปากแพรก
             อิสระอาหารค่ำและเลือกซื้อสินค้าของฝากมากมายหลากหลายนานาชนิด นอกจากนั้นยังมีอาหารท้องถิ่นให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิม
20.00 น.     เหมาะสมกับเวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่          ณ โรงแรม พุรางฮิลล์ ระดับ3ดาวหรือเทียบเท่า ห้องละ 2-3 ท่าน
 
วันที่สอง       กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ                                                                                        
07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
                  นำท่านไปชม ต้นจามจุรียักษ์ อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของกาญจนบุรี  โดยได้จัดทำสะพานไม้เป็นวงกลมรอบต้นไม้  เพื่อช่วย                    ป้องกันให้นักท่องเที่ยวไม่เดินไปเหยียบรากต้นไม้ เนื่องจากต้นไม้มีอายุเก่าแก่มากกว่า 100 ปี  พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่
                  ด้วยการจัดทำสวยหย่อมขนาดย่อมนำไม้ดอก ไม้ประดับมาปลูก เพื่อให้มีความสวยงามชวนมองมากขึ้น เมื่อมาถึงจะตื่นเต้น และ
                  ตะลึงในความใหญ่โตของต้นไม้และกิ่งก้านสาขาสวยงามร่มรื่น ต้นจามจุรียักษ์มีอายุมากกว่า 100 ปี ขนาด 10  คนโอบรัศมีทรง
                  พุ่มเฉลี่ย 25.87 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางร่มเงาประมาณ 51.75  เมตร ความสูงจากพิ้นดินถึงยอด 20เมตร มีพื้นที่ของพุ่มประมาณ
                  1 ไร่ 2 งาน 4 วา  ซึ่งปัจจุบันหาชมต้นไม้ขนาดใหญ่เช่นนี้ได้ยาก เมื่อมาถึงภายในบริเวณต้นจามจุรีมีที่จอดรถหลายจุด มีพื้นที่
                 ขายของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองของชุมชน ตั้งอยู่ด้านหน้า   นำท่าน เดินทางสู่  วัดถ้ำเสือ วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
                 สิ่งที่สะดุดสายตาของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมวัด เพื่อกราบนมัสการพระธาตุ ก็คือ ความใหญ่โตกว้างขวาง ของวัด และ
                 พระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีตัวองค์ พระสวยงามประดับ ด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์  เมื่อเดินทาง
                 มาถึงด้านบน ก็พบกับความสดชื่นของลมที่พัดเย็น และแรงทีเดียว มองไปด้านล่างเห็นเป็นทุ่งนาเขียวขจี  นอกจากนี้ยังมีพระ
                 เจดีย์เกศแก้วปราสาท องค์พระเจดีย์เป็นสีอิฐ ทั้งองค์ แบ่งเป็นชั้นต่าง ๆ หลายชั้น แต่ละชั้นจะ ประดิษฐาน พระพุทธรูปต่างๆ
                 มากมาย จนถึงชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาติที่อัญเชิญ มา จากประเทศ อินเดีย และยังมีวิหารต่าง ๆ ให้
                 เข้าไปสักการะพระพุทธรูปและชื่นชมความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังภายใน เมื่อชมจนทั่วแล้วก็ลงไป ข้างล่างเพื่อเข้าถ้ำเสือ
                 เป็นถ้ำขนาดเล็กอยู่บริเวณเชิงเขาด้านล่าง ภายในประดิษฐานพระประจำวันเกิดและจำหน่ายวัตถุมงคล นำท่านชม วัดถ้ำเขาน้อย
                 วัดถ้ำเขาน้อย เป็นวัดที่อยู่ติดกันกับวัดถ้ำเสือ แต่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็น
                 มากว่า 130 ปี และเป็นหนึ่งในสองวัดญวนในจังหวัดกาญจนบุรี วัดหนึ่งคือวัดถาวรวราราม ที่อยู่ในตัวเมือง อีกวัดนึงคือวัดถ้ำเขา
                 น้อย ที่มีสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมเป็นแบบจีนที่งดงาม เรียบง่าย ตามแบบของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ตามที่ชาวญวน
                 นับถือ สามารถเข้าเที่ยวชม สักการะเทพเจ้า และพระบรมสารีริกธาตุได้ทุกวัน สิ่งที่สะดุดของวัดถ้ำเขาน้อยคงเป็นพระเจดีย์ทรง
                เก๋งจีนที่ตระหง่านเคียงคู่กับพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท ได้อย่างสวยงาม ภายในวัดถ้ำเขาน้อยมีสิ่งที่น่าสนใจดังนี้ พระพุทธรูปจีน
                แบบต่าง ๆ ชั้นล่างสุด พอก้าวเข้าสู่ประตูไว้ไปจะพบกับพระสังกัจจาย และเทพ 18 อรหันต์องค์สีทองตามแบบนิยมของชาวจีน
                หลังจากนั้นจะต้องเดินไปตามบันไดหินที่ทอดยาวขึ้นไปด้านบน ระหว่างชั้นต่าง ๆ จะมีชั้นพัก แต่ละชั้นพักก็จะเป็นที่ประดิษฐาน
                พระพุทธรูปที่ชาวจีนเคารพนับถือ เช่น พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือเจ้าแม่กวนอิม และมีท้าวจตุรบาลที่คอยคุ้มครองสถานที่
                หลังจากเดินตามบันได้ขึ้นเขามาจนสุด (เรียกความเหนื่อยได้พอสมควรทีเดียว) จะพบกับองค์พระเจดีย์คีรีบรมธาตุ
                จากนั้นนำท่านไปร้านคาเฟ่สุดชิค ชื่อร้าน มีนา คาเฟ่ บรรยากาศสุดชิล  ริมทุ่งนาหลังวัดถ้ำเสือ ทำให้สามารถมองเห็นวิวของวัด
                เสือได้จากด้านหน้าร้าน  แถมมีสะพานทอดยาวกลางทุ่งให้เดินเล่นชมวิว ถ่ายภาพเช็คอินเก๋ๆหลายมุม เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่ง
                ใหม่ของกาญจนบุรีที่ไม่ควรพลาดค่ะ
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน  ณ แพริมเขื่อน
บ่าย          นำท่าน แวะช้อปปิ้งของฝากร้านแม่บัวคำ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ          
18.00 น.   เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ  รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

อัตรานี้รวม       
-  รถโค้ชปรับอากาศ (ที่นั่งเว้นตามมาตรการป้องกันการระบาดโควิด 19)                  
-  ที่พัก พุรางฮิลล์ หรือ เทียบเท่า จำนวน 1 คืน  ห้องละ 2-3 ท่าน
- อาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
- มัคคุเทศก์ และ เจ้าหน้าที่บริการ                                  
- วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท,อุบัติเหตุ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม  
// ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ
// ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% //ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
// ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติ
// ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ