JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

กัมพูชา เสียมราฐ

มีผู้ชม 192 ครั้ง
กัมพูชา-นครวัด-นครธม 3วัน2คืน
รหัสสินค้า : ทัวร์เอเซีย
ราคา ฿8,999.00THB
จำนวน
ประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา-นครวัด-นครธม 3วัน2คืน
ด่านปอยเปต-โตเลสาบ-ปราสาทนครธม-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทบันทายศรี
ปราสาทนครวัด(1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก)-องค์เจ๊กองค์จอม-ตลาดซาจ๊ะห์
  
วันแรกของการเดินทาง  
กรุงเทพฯ-ด่านปอยเปต-เสียมเรียบ-องค์เจ๊กองค์จอม-โตนเลสาบ
04.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย    เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
04.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่          อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง หรือรถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง  บริการอาหารว่าง(1) และเครื่องดื่มบนรถ
09.30 น. เดินทางถึง ด่านอรัญประเทศ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองขาออก(ประเทศไทย) และ ผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า(กัมพูชา)  ที่ด่านปอยเปต จากนั้นขึ้นรถบัสปรับอากาศของประเทศกัมพูชา เดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ  ผ่านเมืองศรีโสภณ ตามเส้นทางหมายเลข 6ระยะทาง154กม.ระหว่างทางชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรสองข้างทาง
12.00 น.
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร
นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม   พระพุทธรูปคู่พี่น้องเปรียบเสมือนศาลหลักเมืองและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเสียมเรียบมาอย่างช้านาน
15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของเอเซีย อยู่ห่างจากตัวเมือง 12 กม. นำท่านลงเรือ ล่องโตนเลสาบ    ชมทัศนียภาพของทะเลสาบน้ำจืด ผ่านชมบ้านเรือนของชาวประมง ที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบ ในฤดูน้ำหลาก           จะคลอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัด คือ กำธงปม,กำปงชะนัง,โพธิสัตว์,พระตะบองและเสียมเรียบ
17.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม City Angkor Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(3) ภัตตาคารโตนเลแม่โขง (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)  พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง นาฏศิลป์เขมรที่งดงาม อาทิ ระบำอัปสราที่สวยงาม
ที่พัก โรงแรม City Angkor Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สองของการเดินทาง   
ปราสาทบายน(นครธม)-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทนครวัด-อังกอรไนท์มาเก็ต
07.00 น. ตื่นรับอรุณวันใหม่ยามเช้า บริการอาหารเช้า(4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางปราสาทหิน      นำท่านสู่ เมืองนครธม เป็นเมืองหลวงโบราณของอาณา จักรกัมพูชา เข้าชมภายใน ปราสาทบายน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ สะพานนาคราช   บริเวณประตูของเมืองนครธม มีรูปปั้นของเหล่าเทพและอสูรฉุดพญานาค บริเวณซุ้มประตูทางเข้าด้านบน แกะสลักเป็นรูปหน้าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรทั้ง 4 ทิศ จากนั้นนำท่านชมตัวปราสาทด้านใน ชมตัวปราสาทบายน ที่เรียกว่าเมืองพระนครหลวงหรือเมืองนครธม ชมปราสาทที่มียอดปราสาทจำนวน 37 ยอด หน้าพระโพธิสัตว์ 54 หน้า ที่เรียกว่า “รอยยิ้มแห่งบายน”     ผ่านชมสนามหลวงสมัยโบราณ ลานช้าง ปราสาทนางสิบสอง พลับพลาพระมหากษัตริย์ ลานพระเจ้าขี้เลื้อน
10.30 น. นำท่านชม ปราสาทตาพรหม      อีกหนึ่งปราสาท ที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนและประทับใจเป็นอย่างมาก     ถือได้ว่าเป็นเสน่ห์ของการมาเยือน ชมโบราณสถานที่เก่าแก่ของตัวปราสาท ที่มีความเป็นธรรมชาติโดยมีต้นสะปงยักษ์ขนาดใหญ่ ที่ขึ้นปกคลุม ชอนไชตัวปราสาทจนถึงด้านบน   เป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง และเป็นสถานที่สำคัญ ในถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง “ทูมไรด์เดอร์”
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(5) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายสรี  ปราสาทหินสีชมพู ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับพระอิศวร พระนาว่า “ตรีภูวนมเหศวร”  หรือพระอีศวรผู้เป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสาม สร้างขึ้นใสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2      และเสร็จในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 5 เป็นปราสาทขนาดเล็ก แต่มีความสวยงามมาก ไม่ว่าจะเป็นตัวปราสาท การแกะสลักลวดลายที่อ่อนช้อยงดงาม     ภาพสลักต่างๆเล่าเรื่องราวที่น่าทึ่ง จนได้รับฉายาว่า “รัตนชาติแห่งศิลปะกัมพูชา”    จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อ น้ำตาลปึก เครื่องจักรสาน ที่ชาวบ้านนำมาขายข้างทาง เหมือนกับเป็นสินค้าโอทอปของเมืองเสียมเรียบ
15.00 น. นำท่านเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางปราสาทหิน          เข้าสู่ ปราสาทนครวัด ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกที่ไม่ควรพลาดในการมาเยือน  สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 (ช่วงปี ค.ศ.1113-1150)   ถือว่าเป็นศาสนสถานพระจำเมืองของพระองค์ ตัวปราสาทได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี   ศูนย์กลางทางศาสนาที่เหลือรอดมาถึงปัจจุบัน ในสมัยก่อนถือว่าเป็นศาสนสถานของฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนมาเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธ   ถือว่าเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมในสมัยเมืองพระนคร ยุคที่เจริญรุ่งเรือง และถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา นำท่านขึ้นชมตัวปราสาท 5 ยอดที่ยิ่งใหญ่ ชมภาพแกะสลักต่างๆ เสานางเรียง ชมรูปแกะสลักนางอัปสราที่งดงาม ที่มีกว่า 1,600 รูป ภาพแกะสลักเรื่องรามเกียรติ์      ภาพกระบวนทัพของพระเจ้าสุริยวรมัน การกวนเกษียนสมุทร เป็นต้น
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(6) ที่ร้านอาหาร      อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเที่ยวชมเมืองเสียมเรียบยามค่ำคืนที่ อังกอร์ไนท์มาร์เก็ต     หรือตลาดกลางคืนของเมืองเสียมเรียบ ที่มีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกมากมาย
ที่พัก โรงแรม City Angkor Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง   
ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะห์-สินค้าพื้นเมือง-ตลาดโรงเกลือ-กรุงเทพฯ
07.00 น. ตื่นรับอรุณวันใหม่ยามเช้า บริการอาหารเช้า(7) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. นำท่านสู่ ตลาดซาจ๊ะห์    เป็นตลาดที่อยู่กลางเมืองเสียมเรียบ อาคารโดยรอบ ส่วนใหญ่เป็นอาคารที่สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสล่าอาณานิคม   นักท่องเที่ยวนิยมมาช้อปปิ้งที่ตลาดแห่งนี้ เพื่อของที่ระลึกต่างๆ อาทิ เสื้อผ้า    และรองเท้าก๊อปปี้ ผ้าพันคอ เครื่องเงินเขมร และสินค้าพื้นเมืองต่างๆ จนถึงเวลานัดหมาย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(8) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ ด่านปอยเปต   ระหว่างทาง แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหิน เชิญท่านเลือกซื้อหินทรายแกะสลักเป็นของที่ระลึก
15.00 น. เดินทางถึงด่านปอยเปต ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองขาออก(กัมพูชา) และ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า(ประเทศไทย)        ที่ด่านอรัญประเทศ เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิดตลาดโรงเกลือ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ามือสองหรือสินค้าแบรนด์เนมมือสอง จนถึงเวลานัดหมาย
16.00 น. นำท่านขึ้นรถบัสคันเดิม เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถ
21.30 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
โปรแกรม :  นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (BUS)  (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทย)
อัตราค่าบริการทัวร์ 15-17,22-24 กุมภาพันธ์ 2562
1-3,8-10,15-17,22-24,29-31 มีนาคม 2562
3-5,10-12,24-26 พฤษภาคม 2562
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 8,999.-
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 8,999.-
เด็กไม่เกิน12ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 8,999.-
เด็กไม่เกิน12ปีพักกับผู้ใหญ่2ท่านไม่มีเตียงเสริม -
ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว ท่านละ 1,600.-
หมายเหตุ เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง หรือ รถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง เพิ่มท่านละ 1,500.
เอกสารประกอบการเดินทาง
1.หนังสือเดินทางไทย ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุหนังสือเดินทาง และต้องมี
หน้าว่างอย่างน้อย  2 หน้าขึ้นไป
สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป,โทรศัพท์มือถือ,แบตสำรอง,ที่ชาร์ตโทรศัพท์,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพูสระผม,ครีมต่างๆ
อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.ค่ารถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
   (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด
   จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 
อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษา
   พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ(สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องทำวีซ่า) ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มต่างหาก ท่านละ 2,500 บาท
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
6.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท ต่อทริปการเดินทาง
7.ค่าหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแล้วแต่น้ำใจของลูกค้า