JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ททท
SHA
กาแฟทัวร์
TTPA
เที่ยว

กระบี่,ตรัง,สุราษฎร์ธานี กระบี่,ตรัง,สุราษฎร์ธานี

มีผู้ชม 646 ครั้ง
กระบี่-ตรัง
กระบี่-ตรัง กระบี่-ตรัง กระบี่-ตรัง กระบี่-ตรัง
รหัสสินค้า : ทัวร์ในประเทศ
ราคา ฿6,999.00THB
จำนวน
กระบี่-ตรัง 5 วัน
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก       กรุงเทพฯ-กระบี่
18.00น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ
19.00น. เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ จ.ตรัง รับประทานอาหารค่ำภัตตาคาร นิวรสทิพย์  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ พักผ่อนตามอัธยาศัย...( พักค้างคืนบนรถ )
วันที่สอง     กระบี่-หมู่เกาะปอดะ-เกาะทัพ-เกาะหม้อ-เกาะไก่ <Unseen  in  Thailand>ทะเลแหวก
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. นำท่านท่องทะเลกระบี่สู่ หมู่เกาะปอดะ จุดหนึ่งบนแผ่นดินใหญ่ของทะเลกระบี่ ที่มีความงามแปลกตา ด้านหน้ามีเกาะรูปร่างแปลก ๆ เรือแล่นผ่านเกาะเล็กเกาะน้อย แวะชม เกาะปอดะใน หรือ  เกาะสน และ เกาะปอดะนอก หรือ เกาะด้ามขวาน เกาะทัพ เกาะหม้อ รอบ ๆ เกาะยังมีแนวปะการังสวยมากและฝูงปลาการ์ตูน สีสันสวยงามแหวกว่ายอยู่รอบตัว
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย        แล้วเดินทางสู่ เกาะไก่ ใต้ทะเลคือ แนวปะการังอ่อนหลากสีสัน จากนั้นนำท่านชมความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์สันทรายแหวกกลางน้ำทะเล ณ ทะเลแหวก(UNSEEN THAILAND) อิสระเก็บภาพความประทับใจ แล้วเดินทางสู่ อ่าวพระนาง เรือจะลัดเลาะผ่านป่าและเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตา ริมชายหาดมี ถ้ำพระนาง ที่มีชื่อเสียงด้านหน้าคือ ชายหาดแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
16.00 น. ถึงท่าเรือให้ท่านทำธุระส่วนตัวจากนั้นเดินทางสู่ จ.ตรัง
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก..พักผ่อนตามอัธยาศัย   (พักที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน) 
วันที่สาม     ตรัง-เกาะมุก-ถ้ำมรกต-เกาะกระดาน- เกาะเชือก
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง
09.30 น. ลงเรือ ออกเดินทางชมความงามของวิว-ทิวทัศน์ธรรมชาติของ ทะเลตรัง ฝั่งอันดามัน ไปตามเส้นทางออกจากท่าเรือ เดินทางมุ่งสู่ เกาะมุกชมความงามของ ถ้ำมรกต(Unseen in Thailand) อัญมณีเม็ดงามของท้องทะเล อันดามันร่วมกันค้นหาความเร้นลับที่น่าอัศจรรย์ภายในถ้ำมรกต ที่จะนำไปสู่ชายหาดเล็ก ๆ ที่ถูกรายล้อมไปด้วยมวลหมู่แมกไม้และ แนวหน้าผาชันคล้ายลักษณะปล่องภูเขาไฟที่ซุกซ่อนตัวรอการมาเยือนของท่าน
12.00 น. มุ่งสู่เกาะกระดาน พร้อมกับรับประทานอาหารกลางวัน(3)แบบบุฟเฟ่บนเรือ
13.00 น. ถึงเกาะกระดาน (สถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทร) ชมความงามของบรรยากาศของชายหาดขาว น้ำใสและธรรมชาติอันบริสุทธิ์บนเกาะกระดานชมหมู่ปะการังตลอดจนสัมผัสฝูงปลา ที่มาคอยต้อนรับ
14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เกาะเชือก สัมผัสความงามของโลกใต้ทะเลกับปะการังหลากสีสัน และสัตว์ทะเลนานาชนิด 
15.30 น. เหมาะสมกับเวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง จากนั้นเดินทางกลับสู่ตัวเมืองตรัง 
17.00 น. รับประทานอาหารค่ำภัตตาคาร
18.00  น. เดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน)
วันที่สี่         ล่องเรือชมถ้ำเลเขากอบ-สุราษฎร์ธานี-พระธาตุไชยา
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. อำลาที่พักแวะซื้อของฝากกลับบ้าน เช่น เค้กเมืองตรัง ณ ร้านเค้กสายใจ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ถ้ำเลเขากอบ ลงเรือล่องไปตามลำคลอง เข้าสู่ภายในถ้ำเพื่อ ชมความงาม ของหินงอก หินย้อย ที่ประดับบนผนังถ้ำมากมาย เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร สนุกสนานกับการชมถ้ำลอดที่มีความยาวถึง 350 เมตร ( ถ้ำเล เขากอบ จำเป็นต้องนั่งเรือท้องแบน เป็นถ้ำที่อยู่ภายใต้ ภูเขา 3 ลูก เชื่อมต่อกัน แต่สามารถลอดผ่านถึงกันได้หมดทุกลูก ) ช่วงที่ตื่นเต้นที่สุดเรียกว่าลอดท้องมังกรจากนั้นนำท่านเดินทางกลับ
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย       เดินทางกลับ ระหว่างทาง นำท่านกราบสักการะพระธาตุคู่เมืองไชยา ณ วัดพระธาตุไชย  
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ จ.สุราษฎร์ธานี  จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ( พักค้างคืนบนรถ )      
วันห้า         กรุงเทพฯ
05.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
  หมายเหตุ         รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

 สิ่งของที่ควรนำติดตัว   ยาประจำตัว, ครีมกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ฟิมล์, ชุดสวมสบายและหัวใจที่รักธรรมชาติ
 อัตรานี้รวม   
a รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ หรือ รถตู้ปรับอากาศ
a เรือยนต์นำเที่ยวทะเลกระบี่
a เรือยนต์นำเที่ยวทะเล ทะเลตรัง
a ที่พักที่  2 คืน  โรงแรมวัฒนาพาร์ค ระดับ3ดาว หรือเทียบเท่า 
a อาหารตามรายการ 10 มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
a มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่  
a ประกันชีวิต  1,000,000  / อุบัติเหตุ 500,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม  
rค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ , 
rภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
rค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ